Vyhodnotenie súťaží a olympiád za šk. rok 2015/2016

Vyhodnotenie všetkých súťaží, ktoré vyhlasuje MŠVVaŠ SR, bolo 8. júna 2016 v CVČ Domino. Naša škola patrí do okresu Košice II a medzi ocenenými, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach, sme mali 24 žiakov. Boli to víťazi okresných kôl olympiád, recitačných súťaží a speváckej súťaže. Celý deň ich sprevádzala pani zástupkyňa Zentková. Ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov aj v budúcom školskom roku! Viac v časti Úspechy školy ...

Späť