Medzinárodná konferencia o mediácii

V dňoch 7.-8. apríla sa v Modre konala konferencia pod názvom Súčasné trendy vzdelávania v mediácii. S príspevkom - Novodobé potreby detí a mediácia - vystúpila aj p. riaditeľka Čačková, v ktorom pomenovala potreby detí, aktuálne trendy vo výchove, ako aj miesto mediácie v školskom prostredí. Mediácia v školách je vo svojich začiatkoch a prináša originálne riešenia vzniknutých situácií v škole. Sme radi, že sme aj my jej súčasťou.

Pomenované súčasné trendy vo výchove:

- malá angažovanosť rodičov pri výchove

- emocionálna nezrelosť

- vplyv médií

-nárast agresivity

- výchova k individualizmu.


Späť