Oznámenie o výberovom konaní

Riaditeľka Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Košiciach vyhlasuje v súlade so zákonom č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme a č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie pracovných miest:

 Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou telesná a športová výchova

Požadované kvalifikačné predpoklady:

V súlade s vyhláškou MŠ č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

 

Zástupca riaditeľa školy

 Požadované kvalifikačné predpoklady:

V súlade s vyhláškou MŠ č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

 

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

  • prihláška do výberového konania s kontaktným tel. číslom a e-mailom
  • kópie dokladov o vzdelaní
  • profesijný životopis
  • krstný, prípadne sobášny (cirkevný) list
  • odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača
  • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov

Od úspešného uchádzača budeme pred podpisom zmluvy vyžadovať výpis z registra trestov a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

 

Ostatné predpoklady:

  • schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu
  • pozitívny vzťah k deťom

 

Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, 040 11 Košice

Kontakt: 055/6422491, 0917 728 317, e-mail: zscamke@gmail.com

 

Prihlášky a požadované doklady do výberového konania je potrebné doručiť osobne alebo doporučenou poštou do 23.06.2019 na adresu školy. Termín výberového konania bude oznámený tým uchádzačom, ktorí splnia všetky požiadavky písomne, e-mailom alebo telefonicky.

 

 

V Košiciach 6. júna 2019                                                             PaedDr. Mária Čačková

                                                                                                             riaditeľka školy

Späť