KORONAVÍRUS – ďalšie usmernenia MŠVVaŠ SR

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

RUŠIA SA

  •     s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia,
  •     návštevy v reedukačných výchovných zariadeniach až do odvolania.

Dôrazne sa neodporúča cestovať’ do krajín, kde sa koronavírus objavil - hlavne do Talianska.

MŠVVaŠ nemá možnosť vylúčiť z vyučovania v rámci povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, je potrebné riadiť sa pokynmi hlavného hygienika, regionálneho úradu verejného zdravotníctva resp. Úradu verejného zdravotníctva.

MŠVVaŠ  zároveň chápe obavy rodičov a detí z koronavírusu, a preto DÔRAZNE apeluje na rodičov, pokiaľ sa ich deti vrátili z oblastí, kde sa koronavínis objavil, aby sami zvážili ich 14 dňovú domácu izoláciu.

Ak sa osoby, ktoré sa zdržiavali v oblastiach, kde sa koronavírus objavil, rozhodnú nerešpektovať odporúčanie ostať doma a zamestnávateľ resp. zriaďovateľ  má obavy z možného rozširovania koronavírusu, má možnosť svoje kroky konzultovať s regionálnym úradom verejného zdravotníctva resp. s Úradom verejného zdravotníctva.

Pre materské školy odporúčame prijať po konzultácii so zriaďovateľom rovnaké opatrenia tykajúce sa zaraďovania chorých detí do kolektívu. V tomto prípade taktiež DÔRAZNE apelujeme na zodpovednosť rodičov voči ostatným deťom.

Naďalej platí, že v prípade, ak sa žiaci, učitelia, zamestnanci škôl a školských zariadení a taktiež zamestnanci rezortu školstva vrátili z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.
Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať nižšie uvedené odporúčania:

V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia počas 14 dní od návratu symptómy spojené s ochorením spôsobeným koronavírusom, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, táto osoba musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť’ sa jeho príkazmi.
V prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie.
V prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe.
V prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať’ obdobne.

Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať’ všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

  1.     pravidelne si umývať’ ruky mydlom a vodou po dobu n menej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,
  2.     nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
  3.     pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
  4.     vyvarovať’ sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ’, bolesti’ hrdla a dýchavičnosť.


Dôrazne žiadame zriaďovateľov a  riaditeľov škôl:

  1.     aby zabezpečili v školách teplú vodu,
  2.     nedezinfikovali ruky deťom  netradičnými dezinfekčnými prostriedkami (napríklad octom),
  3.     denne prostredníctvom školských rozhlasov upozorňovali a vyzvali deti na prísne dodržiavanie vyššie uvedených všeobecne preventívnych ochranných opatrení,
  4.     zabezpečili zvýšené hygienické opatrenia v sociálnych zariadeniach a v školských jedálňach.

Späť