Aktuálne - Prerušenie školského vyučovania

Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky budú mať všetky školy a školské zariadenia na území SR prerušenú prevádzku počas dvoch týždňov v termíne od 16.3.2020 do 27.3.2020. Ide o prerušenie vyučovania, nie o prázdninové dni. Preto prosíme o zodpovedný prístup rodičov a žiakov a neodporúčame žiakom, aby sa počas voľna zhromažďovali v skupinkách. Prosíme, aby žiaci ostávali v domácom prostredí. Samoštúdium, príprava projektov a zadaných úloh, čítanie dobrej knihy či oddych pri spoločenských hrách vyplnia denný režim menších aj starších žiakov. Spájame sa v modlitbe počas týchto dní ešte viac...

Usmernenie MŠVVaŠ SR vo veci prerušenia vyučovania
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.
Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.
Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.

Späť