Pokyny organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania od 22. 6. 2020

Na základe Usmernení MŠVVaŠ SR a zriaďovateľa školy po mimoriadnom prerušení kvôli prevencii nákazy COVID-19 dochádza od 22. 6. 2020 k otvoreniu všetkých ročníkov ZŠ a ŠKD za dodržania potrebných hygienicko-epidemiologických nariadení RÚVZ. Pre žiakov, ktorí nenastúpia na dobrovoľné vyučovanie do školy, bude zabezpečené vzdelávanie dištančnou formou. Pokyny k nástupu do školy:

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni, písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Vyhlásenie si  môžete stiahnuť tu.

Žiaci prichádzajú do školy v čase od 7.30 hod. do 8.30 hod.

Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň rúško a papierové jednorazové vreckovky.

Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom. V takomto prípade je dieťa zo školy vylúčené.

Pri vstupe do budovy  bude zaistený ranný zdravotný filter: dezinfekcia rúk, odstupy medzi žiakmi.

Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej triedy.

Výchovno-vzdelávací proces  bude prebiehať blokovou formou.

Priestory školy budú pravidelne viackrát počas dňa dezinfikované.

V prípade neprítomnosti žiaka, z akejkoľvek príčiny, zákonný zástupca to oznámi vyučujúcemu.

Zákonný zástupca zodpovedá za odhlásenie žiaka z obeda v ŠJ.

Vyučovanie v  1. - 4. ročníku končí o 11.30 hod.

Školský klub detí bude denne k dispozícii do 16.30 hod.

Vyučovanie na druhom stupni  každý deň končí o 12.30 hod.

Oratórium saleziánskeho strediska Tri hôrky bude otvorené od 13.00 hod.

V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19, u žiakov a zamestnancov školy, ZŠ bezodkladne rieši vzniknutú situáciu.

 

 

Košice 17.6.2020                                  PaedDr. Mária Čačková, riaditeľka školy

Späť