Informácie k novému šk. roku 2020/2021

Vážení rodičia, so začiatkom nového školského roka Vám prinášame niekoľko usmernení. Týkajú sa opatrení, ktoré súvisia s aktuálnou situáciou. Prosíme Vás, v časti Čítajte viac si ich pozorne prečítajte. Ďakujeme za porozumenie!

Milí rodičia,

na začiatku šk. roka vás srdečne pozdravujem.
Po netradičnom ukončení šk. roka 2019/2020 opäť začíname netradične šk. rok 2020/2021.
Pre jeho pokojný štart vám poskytujeme niekoľko užitočných informácií a organizačných pokynov.

Šk. rok začíname podľa Pokynov organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania v ZŠ sv. Cyrila a Metoda na šk. rok 2020/2021. Účasť na vyučovacom procese žiaka je povinná.

Každý žiak v prvý deň nástupu do školy donesie vyplnený a podpísaný Zdravotný dotazník zákonného zástupcu dieťaťa a Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Šk. rok začneme 2. septembra 2020 (streda) online sv. omšou (fb) o 8.00 hod. z kaplnky našej školy. Žiaci ju budú sledovať vo svojich triedach. Žiaci prvého ročníka môžu byť prítomní v priestoroch triedy s jedným zákonným zástupcom. Predbežné ukončenie otvorenia školského roka bude okolo 10.00 hod. V tento deň jedáleň stravu neposkytuje. K dispozícií bude ŠKD do 16.30 hod.

Prihlasovanie žiakov do školskej jedálne rieši zákonný zástupca žiaka prostredníctvom http://www.sjberke.sk. Do ŠJ je potrebné doručiť vyplnenú a podpísanú Návratku. Zákonný zástupca žiaka 1. ročníka prihlasovanie rieši ešte aj osobne.

V dňoch 3.9.-4.9.2020 (štvrtok a piatok) školské vyučovanie začína o 7.50 hod. a končí: 1. ročník o 10.30 hod. ; 2.-4. ročník o 11.30 hod. a 5.-9.ročník o 12.30 hod.

Od 7.9.2020 začne vyučovanie podľa rozvrhu platného do 20.9.2020. V tomto čase ranné sv. omše nebudú.

Teším sa na spoluprácu a prajem vám pokoj, trpezlivosť a radosť z vašich/našich detí.

 

PaedDr. Mária Čačková, riaditeľka školy

Späť