Školský klub detí

Školský klub detí pri Základnej škole sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18 je v prevádzke celý školský rok okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov denne od 6:30 do 7:50 a po vyučovaní do 17:30.

Školský klub detí zabezpečuje pre deti  našej školy, výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a podľa záujmu aj v čase školských prázdnin. Spravidla čas mimo vyučovania začína bezprostredne po skončení školského vyučovania až do odchodu detí zo školského klubu. Deti sa do školského klubu zaraďujú vždy, na jeden školský rok na základe žiadosti o prijatie dieťaťa do školského klubu detí.

Príspevky na ŠKD

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v ŠKD  je bodom (1) v čl. 4 Dodatku č. 1 internej smernice č. 20, školského zariadenia školského klub detí, určený mesačný príspevok vo výške  14 €/ mesiac so vzdelávacím  poukazom 16 €/mesiac bez vzdelávacieho poukazu. Spôsob hradenia príspevkov je buď cez poštovú poukážku, alebo prevodom na účet SK43 0200 0000 0022 5620 6757. Príspevok je potrebné uhradiť vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Za mesiac september, október,november a december je potrebné uhradiť príspevok naraz vo výške platby štyroch mesiacov do 15. septembra 2021.

Príchod a vyberanie detí z ŠKD

Deti ráno do školy vchádzajú tým vchodom, kde majú triedu. Zmena je ak dieťa prichádza do školy v čase od 6:30 do 7:00, vtedy sa všetky deti schádzajú v hlavnej časti školy, kde má s nimi činnosť službukonajúca pani vychovávateľka. Od 7:00 je otvorený aj vchod do časti nad Školskou jedálňou.

Deti zo ŠKD môžete vyberať na vrátnici školy, kde Vám dieťa bude telefonicky zavolané službukonajúcou osobou. Tejto osobe je potrebné povedať meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevujepríbuzenský vzťah osoby ktorá po dieťa prišla.

Na základe Školského poriadku pre žiakov ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach a Školského klubu detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda, zákonný zástupca má povinnosť preberať dieťa z ŠKD tak, aby sa nenarušila činnosť práce v ŠKD  v čase od 14:00 - 15:00 kedykoľvek a po 16:00 hodine.  Každú zmenu týkajúcu sa hlavne odchodu detí domov z ŠKD (napríklad príde po dieťa iná osoba, ako je napísané na žiadosti, alebo sa zmenil čas odchodu dieťaťa na krúžok, alebo iné...) je potrebné písomne oznámiť pani vychovávateľke cez slovníček (zrkadielko).

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli využívať služby školského klubu detí a tešíme sa na našu spoluprácu.

Vychovávateľky  oddelenia školského klubu detí.

Zodpovedná za ŠKD: PaedDr. Katarína Zentková

1. oddelenie: Mgr. Anna Hanišová         v 1. A triede

2. oddelenie: Mgr. Mária Jurová            v 1. B triede

3. oddelenie: Monika Fabíková             v 1. C triede

4. oddelenie: Mgr. Margita Juszkó         v 2 . A triede

5. oddelenie: Gabriela Slivková             v 2. B triede

6. oddelenie: Marianna Gáfriková          v 2. C triede

7. oddelenie: Gabriela Plichtová            v 2. D triede

8.oddelenie:  Ľudmila Šolcová              v 3. A  triede

9. oddelenie: Kristína Šimeková            v 3. B triede

10. oddelenie :  Eva Németová              v  3. C triede

 

 

 

Prevádzka Školského klubu je od 6:30 do 17:30.

Počet oddelení: 10Najnovšie 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011


Mesiac knihy v IV. oddelení školského klubu

Dňa 18. marca 2011 sme s deťmi oslávili MAREC – MESIAC KNIHY netradične, tak ako sa patrí na šikovných čitateľov detských kníh. V ten deň si mal každý čitateľ doniesť svoju obľúbenú knihu.

Čítajte viac

 

Fašiangové šišky

Oznam, ktorý dostali deti o predaji fašiangových šišiek, začínal citátom od Jána Pavla II.: „Misie začínajú v tvojom srdci...“

Čítajte viac

 

Týždeň zdravia – posedenie pri čaji a občerstvení

Aj my, deti z druhého oddelenia školského klubu, chceme byť zdravé, a to najmä teraz v zime, keď zúri chrípka. Ako tomu predchádzať? No úplne jednoducho. Tu vám podávame návod.

Čítajte viac

 

Svet dinosaurov

Počas pobytu detí zo štvrtého oddelenia školského klubu, v škole a hlavne v popoludňajšom klube, sú častou témou rozhovorov, hlavne u chlapčenského osadenstva triedy, dinosaury. Navzájom sa predbiehajú v ich správnom pomenovaní a rozprávajú o ich špecifikách.

Čítajte viac

 

Svetový deň chorých

Svetový deň chorých si pripomíname 11. februára, v deň liturgickej spomienky Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej. Tento rok to bol už 19. svetový deň chorých. Tento sviatok je veľmi vhodnou príležitosťou, aby sme sa zamysleli nad tajomstvom utrpenia a najmä, aby sa aj deti stali pozornejšími voči chorým a trpiacim.

Čítajte viac

 

Beseda o Sudáne

„Misie začínajú v tvojom srdci“ (Ján Pavol II.) Mnohokrát,hlavne v predvianočnom období, sme s deťmi rozprávali, modlili sa a realizovali misijnú činnosť v popoludňajšej klubovej činnosti. Aj preto nám prišlo veľmi vhodné porozprávať sa o skúsenostiach z práce medzi ľuďmi z afrického kontinentu. S tými svojimi sa s nami v stredu 26. januára 2011 prišla podeliť pani Magduška Tomaštíková, ktorá tam pôsobila ako detská lekárka.

Čítajte viac

 

Vianočná besiedka 1. A triedy

14. decembra vyvrcholila príprava na Vianoce vianočnou besiedkou.

Čítajte viac

 

Detské večeradlo

Z príležitosti sviatku Nepoškvrnenho počatia Panny Márie sme v pondelok 6. decembra zrealizovali detské Večeradlo, za účasti všetkých detí navštevujcich popoludňajší školský klub detí.

Čítajte viac

 

Medovníčky do adventného kalendára

Prípravy na Vianoce si deti z 1.A triedy spestrili aj pečením medovníkov, ktoré potom použili do adventného kalendára.

Čítajte viac

 

Beseda s tatranským ochranárom o živote medveďa hnedého

Dňa 26.11.2010 dostali deti z ŠKD pozvanie na besedu o medveďoch, ktorá sa konala v malej telocvični. Deti pozvanie prijali od tety Slávky Zlaczkej z knižnice. Šikovné deti nakreslili obrázky medveďa a teta Slávka z nich urobila peknú výstavku.

Čítajte viac

 

Beseda s dopravným policajtom

V stredu 27. 10. sa v našej škole konala beseda s pani policajtkou a študentkami zo zdravotnej školy. Popoludní o 14:00 hodine sa deti tretieho a štvrtého ročníka zhromaždili v malej telocvični. Po príchode pani policajtky a mladých zdravotníčok sa beseda mohla začať.

Čítajte viac

 

Klubové olympijské hry

24.9.2010 si deti zasúťažili v Klubových olympijských hrách. Je to už každoročne opakovaný obľúbený atletický trojboj – v skoku z miesta, hode loptičkou, krátkom behu.

Čítajte viac