Školský klub detí

Školský klub detí pri Základnej škole sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18 je v prevádzke celý školský rok okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov denne od 6:30 do 7:50 a po vyučovaní do 17:30.

Školský klub detí zabezpečuje pre deti  našej školy, výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a podľa záujmu aj v čase školských prázdnin. Spravidla čas mimo vyučovania začína bezprostredne po skončení školského vyučovania až do odchodu detí zo školského klubu. Deti sa do školského klubu zaraďujú vždy, na jeden školský rok na základe žiadosti o prijatie dieťaťa do školského klubu detí.

Príspevky na ŠKD

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v ŠKD  je bodom (1) v čl. 4 Dodatku č. 1 internej smernice č. 20, školského zariadenia školského klub detí, určený mesačný príspevok vo výške  14 €/ mesiac so vzdelávacím  poukazom 16 €/mesiac bez vzdelávacieho poukazu. Spôsob hradenia príspevkov je buď cez poštovú poukážku, alebo prevodom na účet SK43 0200 0000 0022 5620 6757. Príspevok je potrebné uhradiť vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Za mesiac september, október,november a december je potrebné uhradiť príspevok naraz vo výške platby štyroch mesiacov do 15. septembra 2021.

Príchod a vyberanie detí z ŠKD

Deti ráno do školy vchádzajú tým vchodom, kde majú triedu. Zmena je ak dieťa prichádza do školy v čase od 6:30 do 7:00, vtedy sa všetky deti schádzajú v hlavnej časti školy, kde má s nimi činnosť službukonajúca pani vychovávateľka. Od 7:00 je otvorený aj vchod do časti nad Školskou jedálňou.

Deti zo ŠKD môžete vyberať na vrátnici školy, kde Vám dieťa bude telefonicky zavolané službukonajúcou osobou. Tejto osobe je potrebné povedať meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevujepríbuzenský vzťah osoby ktorá po dieťa prišla.

Na základe Školského poriadku pre žiakov ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach a Školského klubu detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda, zákonný zástupca má povinnosť preberať dieťa z ŠKD tak, aby sa nenarušila činnosť práce v ŠKD  v čase od 14:00 - 15:00 kedykoľvek a po 16:00 hodine.  Každú zmenu týkajúcu sa hlavne odchodu detí domov z ŠKD (napríklad príde po dieťa iná osoba, ako je napísané na žiadosti, alebo sa zmenil čas odchodu dieťaťa na krúžok, alebo iné...) je potrebné písomne oznámiť pani vychovávateľke cez slovníček (zrkadielko).

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli využívať služby školského klubu detí a tešíme sa na našu spoluprácu.

Vychovávateľky  oddelenia školského klubu detí.

Zodpovedná za ŠKD: PaedDr. Katarína Zentková

1. oddelenie: Mgr. Anna Hanišová         v 1. A triede

2. oddelenie: Mgr. Mária Jurová            v 1. B triede

3. oddelenie: Monika Fabíková             v 1. C triede

4. oddelenie: Mgr. Margita Juszkó         v 2 . A triede

5. oddelenie: Gabriela Slivková             v 2. B triede

6. oddelenie: Marianna Gáfriková          v 2. C triede

7. oddelenie: Gabriela Plichtová            v 2. D triede

8.oddelenie:  Ľudmila Šolcová              v 3. A  triede

9. oddelenie: Kristína Šimeková            v 3. B triede

10. oddelenie :  Eva Németová              v  3. C triede

 

 

 

Prevádzka Školského klubu je od 6:30 do 17:30.

Počet oddelení: 10Najnovšie 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011


Radosť rozdávaním rastie

V pondelok - 11.5.2015 sa v Košiciach na Terase uskutočnili oslavy 20. výročia založenia Klubu kresťanských seniorov. Naši žiaci prítomných seniorov potešili peknými ľudovými i kresťanskými piesňami a peknou básničkou v podaní nášho prváčika Kristiána. Pre všetkých to bolo príjemné májové popoludnie a navyše pre seniorov aj slávnostné.

Čítajte viac

 

Deň Zeme v ŠKD

Aj tento rok si deti z ŠKD pripomenuli Deň Zeme presne 22. apríla. Program pripravili deti zo IV. oddelenia. Rozprávka KOZA ROHATÁ A JEŽ bola zaujímavá tým, že bábky – maňušky si deti vyrobili z odpadového materiálu, použitých papierových vrecúšok od potravín, letákov, novín a časopisov.

Čítajte viac

 

Poďte s nami do sveta rozprávok

„Nastupováááť, loď odchádza...“ zazvonil lodný zvon a celá posádka sa začala plaviť po mori a hľadať zem. Takýmto spôsobom sme v ŠKD začali zaujímavú plavbu s hosťami, ktorí k nám zavítali, aby nám ukázali kus sveta. Známy historik Juraj Gembický s priateľmi nám zahrali divadlo o tom, ako sa kedysi ľudia dostali do sveta. Deťom sa vystúpenie veľmi páčilo. Dúfame, že sa s hosťami opäť stretneme na nejakej plavbe alebo sa spolu vyberieme do sveta rozprávok.

Čítajte viac

 

Šarkaniáda v ŠKD

Aj tento rok, tak ako po iné roky, na našom školskom ihrisku vyleteli do výšok pestrofarebné šarkany. Boli veľké, malé, akrobatické a aj vzdušné. Aj keď nám veľmi nefúkal vietor, deti sa radovali a úžasne sa zabávali. Pre niektoré deti to bol najkrajší školský deň, a preto sa stretneme znova o rok.

Čítajte viac

 

Deň so svätými v ŠKD

„Staňme sa svätými, ak chceme, aby o nás hovoril svet.“ To povedal sv. Don Bosco, patrón našej triedy. Dňa 5. novembra 2014 sme v ŠKD v VI. oddelení mali popoludnie o svätých. Každý si mal pripraviť pár viet o obľúbenom svätom a taktiež sme boli prezlečení za svätých.

Čítajte viac

 

Strašiak v poli - ŠKD

V piatok - 17. októbra 2014 sa deti z 3.C vydali do Centra voľného času Domino na jesennú súťaž Strašiak v poli.S úsmevom na perách a jednotnými pokrikmi kráčali ulicami, aby si mohli s deťmi z iných škôl zmerať svoje vedomosti v oblasti prírodovedy a spoločnými silami vyrobili najoriginálnejšieho strašiaka v Košiciach.

Čítajte viac

 

Svetový deň zdravej výživy v ŠKD

Každý rok si aj v ŠKD pripomíname Svetový deň zdravej výživy. Neviete, ktorý je to deň? Našepkáme - 16. október 2014. Pripomíname si ho preto, lebo výživa výrazne ovplyvňuje naše zdravie. Deti v ŠKD to mysleli naozaj vážne a záplava čerstvého ovocia a zdravých šalátov boli toho dôkazom.

Čítajte viac

 

ORL lekárka v Školskom klube detí

V utorok popoludní - 7. októbra 2014 zavítala medzi deti do ŠKD pani doktorka Hertelýová, ktorá pracuje na detskom ušno-nosno-krčnom oddelení a je mamičkou Karolka z 2.B triedy.

Čítajte viac

 

Minimaratón v ŠKD

Dňa 6.10. 2014 sa na školskom ihrisku odohral minimaratón školského klubu. Deti mali za úlohu zabehnúť jedno kolo. Blahoželáme všetkým bežcom, ktorí sa tohto behu zúčastnili a dorazili šťastne do cieľa. Prekonali svoje sily a možno sa raz postavia aj na štart košického maratónu. Nezabudnite si prečítať aj mená víťazov!

Čítajte viac

 

Jesenné pohybové hry v ŠKD

Začala nám jeseň a s ňou veľa školských aj mimoškolských povinností. Aby sme pomohli nášmu zdraviu a posilnili ho nie iba vitamínmi a spaním, rozhodli sme sa pre pohyb trochu inak.

Čítajte viac