Školský klub detí

Školský klub detí pri Základnej škole sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18 je v prevádzke celý školský rok okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov denne od 6:30 do 7:50 a po vyučovaní do 17:30.

Školský klub detí zabezpečuje pre deti  našej školy, výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a podľa záujmu aj v čase školských prázdnin. Spravidla čas mimo vyučovania začína bezprostredne po skončení školského vyučovania až do odchodu detí zo školského klubu. Deti sa do školského klubu zaraďujú vždy, na jeden školský rok na základe žiadosti o prijatie dieťaťa do školského klubu detí.

Príspevky na ŠKD

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v ŠKD  je bodom (1) v čl. 4 Dodatku č. 1 internej smernice č. 20, školského zariadenia školského klub detí, určený mesačný príspevok vo výške  14 €/ mesiac so vzdelávacím  poukazom 16 €/mesiac bez vzdelávacieho poukazu. Spôsob hradenia príspevkov je buď cez poštovú poukážku, alebo prevodom na účet SK43 0200 0000 0022 5620 6757. Príspevok je potrebné uhradiť vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Za mesiac september, október,november a december je potrebné uhradiť príspevok naraz vo výške platby štyroch mesiacov do 15. septembra 2021.

Príchod a vyberanie detí z ŠKD

Deti ráno do školy vchádzajú tým vchodom, kde majú triedu. Zmena je ak dieťa prichádza do školy v čase od 6:30 do 7:00, vtedy sa všetky deti schádzajú v hlavnej časti školy, kde má s nimi činnosť službukonajúca pani vychovávateľka. Od 7:00 je otvorený aj vchod do časti nad Školskou jedálňou.

Deti zo ŠKD môžete vyberať na vrátnici školy, kde Vám dieťa bude telefonicky zavolané službukonajúcou osobou. Tejto osobe je potrebné povedať meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevujepríbuzenský vzťah osoby ktorá po dieťa prišla.

Na základe Školského poriadku pre žiakov ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach a Školského klubu detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda, zákonný zástupca má povinnosť preberať dieťa z ŠKD tak, aby sa nenarušila činnosť práce v ŠKD  v čase od 14:00 - 15:00 kedykoľvek a po 16:00 hodine.  Každú zmenu týkajúcu sa hlavne odchodu detí domov z ŠKD (napríklad príde po dieťa iná osoba, ako je napísané na žiadosti, alebo sa zmenil čas odchodu dieťaťa na krúžok, alebo iné...) je potrebné písomne oznámiť pani vychovávateľke cez slovníček (zrkadielko).

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli využívať služby školského klubu detí a tešíme sa na našu spoluprácu.

Vychovávateľky  oddelenia školského klubu detí.

Zodpovedná za ŠKD: PaedDr. Katarína Zentková

1. oddelenie: Mgr. Anna Hanišová         v 1. A triede

2. oddelenie: Mgr. Mária Jurová            v 1. B triede

3. oddelenie: Monika Fabíková             v 1. C triede

4. oddelenie: Mgr. Margita Juszkó         v 2 . A triede

5. oddelenie: Gabriela Slivková             v 2. B triede

6. oddelenie: Marianna Gáfriková          v 2. C triede

7. oddelenie: Gabriela Plichtová            v 2. D triede

8.oddelenie:  Ľudmila Šolcová              v 3. A  triede

9. oddelenie: Kristína Šimeková            v 3. B triede

10. oddelenie :  Eva Németová              v  3. C triede

 

 

 

Prevádzka Školského klubu je od 6:30 do 17:30.

Počet oddelení: 10Najnovšie 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011


Deň zeme v ŠKD

Tak ako po iné roky, aj tento rok sme si 22.4. pripomenuli Deň Zeme. Deti zo všetkých oddelení ŠKD sa zhromaždili v telocvični a netrpezlivo čakali, čo sa bude diať. Po privítaní a vysvetlení hier sa deti rozišli k jednotlivým stanovištiam. Pri 1. stanovišti museli vyčistiť jazierko od toho, čo tam nepatrí. Improvizovanými udicami vylovili z jazierka odpadky a nechali v jazierku len rybičky. Pri 2. stanovišti separovali odpad. Do modrej škatuli mohli dať len papier, do žltej iba plasty a do zelenej sklo a kovy. Sklo sme však z bezpečnostných dôvodov vynechali. Pri 3. stanovišti si otestovali vedomosti o prírode. Z klobúka si vyťahovali otázky a hneď na ne odpovedali. Deťom sa táto akcia páčila a sľúbili, že prírodu budú len a len chrániť!

Čítajte viac

 

Ľudové remeslá v ŠKD

Stretnutie s krásami ľudového umenia i dedičstva našich predkov zažili všetci, ktorí prišli na Deň ľudových remesiel. Pani vychovávateľky, v spolupráci s remeselníčkami a umelcami z radov príbuzných našich žiakov, otvorili projektový deň 23. marca v priestoroch školy. Žiaci si mohli vyskúšať remeslá a prežiť netradičné popoludnie!

Čítajte viac

 

Poďakovanie za adventnú zbierku školských potrieb pre Ukrajinu

Milé spoločenstvo ZŠ sv. Cyrila a Metoda! Srdečne Vám ďakujeme za vaše milodary pre našu misiu v Perečíne na Ukrajine. Staráme sa o chorých a opustených ľudí bez rozdielu ich vierovyznania. Navštevujeme ich a zabezpečujeme im hygienické potreby a zdravotnícke pomôcky.

Čítajte viac

 

Ovocné popoludnie v ŠKD

Ako každý október tak aj tento školský rok sme si pripravili ovocné popoludnie v ŠKD. O tom, že ovocie a zelenina patria na náš každodenný stôl, sme sa s deťmi nielen porozprávali, ale aj ochutnali. Pripravili sme si chutné a zdravé ovocie a zeleninu. Niektorí si vyskúšali aj štipľavú cibuľu a cesnak. Ochutnali všetci, dokonca aj tí, ktorí zeleninu a ovocie „nemajú veľmi radi“. O tom, že všetkým chutilo, svedčia prázdne taniere.

Čítajte viac

 

Súťaž "Strašiak v poli" - ŠKD

Jeseň je už v plnom prúde, a tak Centrum voľného času pripravilo pre školy súťaž Strašiak v poli. Aj naša školy bola jej súčasťou. Päťčlenné družstvo dievčat z druhého, tretieho a štvrtého ročníka sa výborne popasovalo so zábavným testom na tému Jeseň, pani bohatá..., ale aj s vytvorením strašiaka, ktorého nazvali Straško. Náš Straško sa porote veľmi páčil, a tak udelila dievčatám krásne tretie miesto.

Čítajte viac

 

O zubnej hygiene v ŠKD

Pozorným detičkám o tom ako sa starať o zúbky prednášala PhDr. Monika Fabiánová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach. Súčasťou prednášky bola názorná ukážka umývania zúbkov na modeloch zubov. Maškrtná veverička zo zdravotníckeho videofilmu náučnú prednášku ukončila.

Čítajte viac

 

Privítanie prvákov v ŠKD

September otvoril bránu školy a my sme v nej privítali nových žiakov, prvákov. V ŠKD sme im pripravili privítacie popoludnie, pri ktorom sa prváci predstavili svojim starším spolužiakom. Tí si pre prvákov pripravili niekoľko ukazovačiek, ktoré nám toto popoludnie spríjemnili. Teraz sa všetci lepšie poznáme a môžeme sa spoločne zahrať.

Čítajte viac