Školský klub detí

Školský klub detí pri Základnej škole sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18 je v prevádzke celý školský rok okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov denne od 6:30 do 7:50 a po vyučovaní do 17:30.

Školský klub detí zabezpečuje pre deti  našej školy, výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a podľa záujmu aj v čase školských prázdnin. Spravidla čas mimo vyučovania začína bezprostredne po skončení školského vyučovania až do odchodu detí zo školského klubu. Deti sa do školského klubu zaraďujú vždy, na jeden školský rok na základe žiadosti o prijatie dieťaťa do školského klubu detí.

Príspevky na ŠKD

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v ŠKD  je bodom (1) v čl. 4 Dodatku č. 1 internej smernice č. 20, školského zariadenia školského klub detí, určený mesačný príspevok vo výške  14 €/ mesiac so vzdelávacím  poukazom 16 €/mesiac bez vzdelávacieho poukazu. Spôsob hradenia príspevkov je buď cez poštovú poukážku, alebo prevodom na účet SK43 0200 0000 0022 5620 6757. Príspevok je potrebné uhradiť vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Za mesiac september, október,november a december je potrebné uhradiť príspevok naraz vo výške platby štyroch mesiacov do 15. septembra 2021.

Príchod a vyberanie detí z ŠKD

Deti ráno do školy vchádzajú tým vchodom, kde majú triedu. Zmena je ak dieťa prichádza do školy v čase od 6:30 do 7:00, vtedy sa všetky deti schádzajú v hlavnej časti školy, kde má s nimi činnosť službukonajúca pani vychovávateľka. Od 7:00 je otvorený aj vchod do časti nad Školskou jedálňou.

Deti zo ŠKD môžete vyberať na vrátnici školy, kde Vám dieťa bude telefonicky zavolané službukonajúcou osobou. Tejto osobe je potrebné povedať meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevujepríbuzenský vzťah osoby ktorá po dieťa prišla.

Na základe Školského poriadku pre žiakov ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach a Školského klubu detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda, zákonný zástupca má povinnosť preberať dieťa z ŠKD tak, aby sa nenarušila činnosť práce v ŠKD  v čase od 14:00 - 15:00 kedykoľvek a po 16:00 hodine.  Každú zmenu týkajúcu sa hlavne odchodu detí domov z ŠKD (napríklad príde po dieťa iná osoba, ako je napísané na žiadosti, alebo sa zmenil čas odchodu dieťaťa na krúžok, alebo iné...) je potrebné písomne oznámiť pani vychovávateľke cez slovníček (zrkadielko).

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli využívať služby školského klubu detí a tešíme sa na našu spoluprácu.

Vychovávateľky  oddelenia školského klubu detí.

Zodpovedná za ŠKD: PaedDr. Katarína Zentková

1. oddelenie: Mgr. Anna Hanišová         v 1. A triede

2. oddelenie: Mgr. Mária Jurová            v 1. B triede

3. oddelenie: Monika Fabíková             v 1. C triede

4. oddelenie: Mgr. Margita Juszkó         v 2 . A triede

5. oddelenie: Gabriela Slivková             v 2. B triede

6. oddelenie: Marianna Gáfriková          v 2. C triede

7. oddelenie: Gabriela Plichtová            v 2. D triede

8.oddelenie:  Ľudmila Šolcová              v 3. A  triede

9. oddelenie: Kristína Šimeková            v 3. B triede

10. oddelenie :  Eva Németová              v  3. C triede

 

 

 

Prevádzka Školského klubu je od 6:30 do 17:30.

Počet oddelení: 10Najnovšie 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011


Medzinárodný deň detí sme oslávili piknikom - ŠKD

1. jún je dňom všetkých detí – malých i veľkých. Aj tento rok v ŠKD čakalo na deti prekvapenie. Pani vychovávateľky ho spolu s deťmi oslávili piknikom. Priniesli sme si deky, dobrotky a hlavne super náladu. Veľkú radosť sme mali aj z maľovania na tvár našou deviatačkou Katkou Fuleovou, ktorej veľmi pekne ďakujme, že si na nás našla čas a skrášlila nám tváričky i ručičky :)

Čítajte viac

 

Turnaj o putovný pohár v ŠKD

To je góóól! Tento výkrik opakovanie znel z úst našich športovcov počas futbalového turnaja. Zápasy sa odohrali na školskom ihrisku v dňoch 24.5., 28.5. a 29.5. v popoludňajších hodinách. Nominovaní chlapci pod vedením pani vychovávateliek odohrali turnaj s plným nasadením v duchu fair play a za úžasnej podpory dievčat – roztlieskávačiek s nacvičenou choreografiou. Prvé miesta získali: 1. ročník – 1.D, 2. ročník – 2.C, 3. ročník – 3.A. ŠKD odmenilo všetkých súťažiacich oceneniami – medailami, hračkami a sladkosťami. Hlavnú cenu - putovný pohár si odniesla trieda 1. D. Srdečne gratulujeme a tešíme sa na stretnutie o rok.

Čítajte viac

 

Beseda so včelárom

Dňa 17. mája sa v prváckych triedach uskutočnila beseda s pánom včelárom Petrom Petruškom. Tento sympatický mladý pán sa venuje včelám a prišiel malým prvákom porozprávať, čo znamená starostlivosť o včelstvo. Deti mali možnosť nielen počuť, ale aj vidieť domček včeličiek - úľ, náradie, ktoré sa používa pri vyberaní sladkého medu - dymák, včelársku vidličku, včelársky klobúk, metličku. A nakoniec ochutnali aj medík, ktorý každému chutil.

Čítajte viac

 

Aktivity ku Dňu Zeme v ŠKD

Minulý týždeň nás dvakrát navštívili zamestnanci Mestských lesov, ktorí si pre nás pripravili rôzne aktivity pri príležitosti Dňa Zeme. Ten sa každoročne slávi 22. apríla. Počas týchto dvoch dní, kedy nás počasie prekvapovalo dažďom aj teplým slniečkom, sme mali možnosť vyskúšať si pílenie dreva, hľadať "zamaskované zvieratká" v podobe štipcov umiestnených v kríkoch, skákať do diaľky ako žabky, hádzať šišky veveričke, nasadiť si parohy, naučili sme sa rôzne zaujímavé veci o zvieratkách a tiež sme si overili svoje vedomosti z prírodovedy. Nakoniec sme sa tešili milým darčekom a sladkým cukríkom, ktoré sme si museli doslova vylietať :) Veľmi pekne ďakujeme zamestnancom Mestských lesov za to, že si na nás našli čas a spríjemnili nám popoludnia v ŠKD.

Čítajte viac

 

Lego deň v 3. oddelení - ŠKD

Vo štvrtok 12. apríla sme mali v 1.C "lego deň". Za pomoci vedúceho krúžku Lego, Františka Glovu, ktorý nám láskavo zapožičal stavebnice lega, si mohli deti poskladať rôzne mechanické hračky, ktoré aj fungovali. Napríklad krokomer, váha a podobne. Posúďte sami, ako sa im darilo.

Čítajte viac

 

Besedy s dobrovoľníkmi z Červeného kríža v ŠKD

V dňoch 23. februára, 9. marca a 23. marca sa uskutočnili v ŠKD besedy s dobrovoľníčkami z Červeného kríža. Deti sa zaujímavým rozprávaním dozvedeli o humanitárnej organizácii Červený kríž, aktivitách doma i vo svete, aj o tom, ako sa stať dobrovoľníkom Červeného kríža. Dozvedeli sa, že krv je najvzácnejšou tekutinou, aké krvné skupiny existujú a ako veľmi môže blížny pomôcť svojmu blížnemu darovaním krvi. Potom došlo aj na praktické ukážky prvej pomoci pri zastavení krvácania a deti si to, samozrejme, mohli aj vyskúšať. Myslíme si, že podanie takejto prvej pomoci skvelo zvládli. Aktivity Červeného kríža pokračujú v triedach aj naďalej do konca školského roka 2018.

Čítajte viac

 

Marec - Mesiac kníh v ŠKD

Marec je známy tým, že je celý venovaný knihám. Preto sme boli v knižnici a pani knihovníčka nám rozprávala o knihe Ako sa Otko potkol o Fidlibuma. Bolo to o potkanovi, ktorého si kúpil chlapec.V knižnici sa nám veľmi páčilo a najlepším kamarátom je pre nás kniha. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia v knižnici s knihou a p. knihovníčkou.

Čítajte viac

 

Návšteva v Klube kresťanských seniorov

Mesiac október je aj Mesiacom úcty k starším. Preto sme sa 26.októbra s desiatimi deťmi z 3.B vybrali potešiť a priniesť Ježišovu lásku našim kresťanským seniorom. Cez piesne, básničky a tance sme mohli vidieť mnoho úsmevov na tvárach ľudí. Naša radosť bola potom ešte väčšia!

Čítajte viac

 

Súťaž Strašiak v poli - ŠKD

Jeseň je už v plnom prúde, a tak Centrum voľného času pripravilo pre školy súťaž Strašiak v poli. Aj naša škola bola jej súčasťou. Naše štyri dievčatá z tretieho ročníka perfektne zvládli zábavný kvíz na tému Ako poznám prírodu, ktorý bol plný zaujímavých hádaniek a úloh. Výborne sa popasovali aj s náročnejšou úlohou, s vytvorením strašiaka, za ktorého získali Diplom za tvorivosť.

Čítajte viac

 

Policajtky v ŠKD

V októbri sme v ŠKD privítali tety policajtky, ktoré našim tretiakom a štvrtákom porozprávali o bezpečnosti na vlakovej stanici aj v okolí koľajníc. Svoje rozprávanie doplnili o krátku rozprávku, ktorá deťom dokázala, že nebezpečné správanie v okolí železničnej trate sa nevypláca. Tetám policajtkám ďakujeme, že nás naučili správať sa bezpečne.

Čítajte viac

 

Privítanie prvákov v ŠKD

V tomto školskom roku sa brány školy otvorili aj pre našich najmladších žiakov, prvákov. V ŠKD sme im pripravili malé uvítanie, pri ktorom sa predstavili svojim starším spolužiakom. Tí ich lepšie spoznali a môžu sa s nimi zahrať. V programe pre prvákov vystúpili naši tretiaci, ktorí si pripravili niekoľko ukazovačiek aj krátku scénku o tom, ako Ježiš prijímal najmenších.

Čítajte viac