Testovanie 5 - 2015

Celoslovenské testovanie vedomostí a poznatkov z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra sa uskutočnilo 25. novembra 2015. Testy boli vypracované v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre žiakov 1. stupňa ZŠ. S 30 úlohami z oboch predmetov sa popasovali aj naši piataci. Hodiny opakovania, príprav, práce s textom budú rozširované o nové zaujímavé poznatky a zručnosti predmetov na II. stupni.

Späť