Projekty

Hodnoty života - Erasmus+ KA2

Od 1. októbra 2017 naša škola vstúpila do európskeho projektu Erasmus+KA2 ( Werte wagen - Partizipation in unserer Stadt ). Projekt bude trvať 2 roky. Našimi partnermi sú školy z 5 európskych krajín:

Nemecko - Ernst-Hansen-Schule, Bielefeld http://www.ernst-hansen-schule.de

Rakúsko - BRG Wels Wallererstrasse, Wels http://www.brgwels.at

Slovinsko - Osnovna sola Stocja vas, Ljutomer http://www.os-strocjavas.si

Grécko - Oloimero Dimotiko Sxoleio Perioxis Bathyakkoy, Kozani

Španielsko -  Colegio Santo Domingo de Guzmán, Barcelona http://www.dominicasaranda.com

Cieľom projektu je poskytnúť nový rozmer a pohľad na pedagogický proces v rôznch krajinách EÚ. Obsah projektu tvoria spoločné témy ako sú hodnty života v Európe, pomoc utečencom, starším a ináč obdarovaným ľuďom, spolupráca medzi školou, mestskou časťou a mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v danom meste. Počas dvoch rokov sa budeme stretávať na pôde jednotlivých krajín a nazájom sa obohacovať spoločnými aktivitami a poznatkami.

Digipedia

 

Naša škola sa zapojila do Národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva  - Digipédia.  Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Realizuje sa od 22. novembra 2013 do 30. septembra 2015. Partnerom projektu je Metodicko-pedagogické centrum, ktoré zodpovedá za organizačno-personálne zabezpečenie využívania digitálnych vzdelávacích materiálov pre moderné formy výučby. V rámci tohto projektu ZŠ  získala set pozostávajúci z interaktívnej  tabule, notebooku a 20 tabletov.  
Týmto sa ZŠ zaviazala k vypracovaniu tzv. Školské projekty:

Máme radi Slovensko
·    Video: Košice, dominanta východu
·    Multimediálna prezentácia k videu: Košice, dominanta východu
·    Metodický list k projektu: Košice, dominanta východu

Učím sa, učím ťa
·    Video: Ako sme učili Astanu
·    Multimediálna prezentácia k videu: Ako sme učili Astanu
·    Metodický list k projektu: Ako sme učili Astanu

The SCHOOL DANCE 2014/2015
·    Tanečné video EHMK - Európa hýbe mladými Košičanmi

KA1 Erasmus+ Európska dimenzia školy

 

     Erasmus+ sú pjokty EÚ v programovacom období 2014-2020 v sekcii KA1 zamerané vzdelávacie aktivity jednotlivcov.

     Naša škola vypracovala, uspela a získala grant na projekt Európska dimenzia školy. Týmto projektom umožníme pedagógom našej školy zúčastniť sa na kurzoch organizovaných I.S.P. (International Study Programmes) vo Veľkej Británii a Rakúsku. Ďalší učitelia sa zúčastnia  na hospitáciách (job shadowing) v Poľsku.
Všetky tieto aktivity prispejú k odbornému a osobnostnému rastu pedagogického personálu, k zvýšeniu úrovne IKT a jazykových kompetencií. Pedagógovia získajú nové nápady, inšpirácie, zručnosti a materiály, ktoré môžu použiť na motiváciu žiakov nielen v procese učenia. Prejaví sa to zvýšením úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a poznávacích procesov žiakov s prepojením na praktický život a ďalšie vzdelávanie.

KA2 Zvyšovanie očakávaní cez Erasmus+

 

     Už dlhšie sme sa na škole zamýšľali, ako rozvinúť aktivity našej školy aj za hranice Slovenska. Príležitosťou pre nás bola výzva agentúry pre zahraničnú spoluprácu - Saaic. Vstúpili sme do projektu Erasmus+ KA2 – Strategické partnerstvá škôl, výmena dobrej praxe. Projekt bude trvať 2 roky. Našimi partnermi sú školy v:

  • Portugalsku,
  • Írsku,
  • Grécku,
  • Švédsku,
  • Nemecku
  • Španielsku. 
         Cieľom projektu je tiež poskytnúť nový rozmer a pohľad na pedagogický proces v rôznych krajinách EU. Obsah projektu tvoria spoločné témy, ako sú ľudské práva, rešpekt, úcta, umenie, hudba a ekológia. Počas 2 rokov sa budeme stretávať na pôde jednotlivých krajín a navzájom sa obohacovať spoločnými aktivitami, poznatkami a budeme hľadať to, čo nás spája. 

 

Projekt Erasmus+ stretnutie v Bielefelde

Artworkshop v Bielefelde

Erasmus+ v Írsku

Erasmus+ stretnutie v gréckom meste Thesaloniki

Školská mediácia - kompetencia pre život

 

Tento projekt sa  realizuje prostredníctvom podpory grantového programu Školy pre budúcnosť nadácie Orange, začo im aj touto cestou ďakujeme.

Cieľom projektu je zaviesť školskú rovesnícku mediáciu do praktického života ako jednu z kompetencií žiakov predchádzať, resp., riešiť vzniknuté konflikty, prejavy netolerancie, nevhodného správania a komunikácie.

Projekt sa uskutočňuje v spolupráci s certifikovanou školskou mediátorkou. Po oboznámení a tréningu pedagógov navrhujú učitelia v jednotlivých predmetových komisiách vhodných kandidátov na rovesníckych mediátorov. Úlohou triednych učiteľov je na triednických hodinách v rámci vyučovacieho procesu vysvetliť žiakom, čo je mediácia, čo je úlohou mediátora v školskom prostredí. Školský koordinátor prevezme zodpovednosť za proces mediácie a v intenzívnej spolupráci s certifikovaným mediátorom pripraví úspešný priebeh rovesníckej  mediácie.

Prostredníctvom triednych učiteľov sa vyhlási výzva „prvá iniciatíva žiaka“, v ktorej sa žiaci môžu dobrovoľne prihlásiť za rovesníckeho mediátora. Podmienkou prihlášky je získanie odporúčaní od minimálne dvoch spolužiakov z rôznych tried, pedagóga, rodiča, nepedagogického zamestnanca školy. Následne 2-3 rovesnícki mediátori z každej triedy absolvujú dva tréningy školskou mediátorkou a získajú certifikát rovesníckeho mediátora. Počas toho obdobia si tvoria denník rovesníka. Následne pracujú ako rovesnícki mediátori, neskôr ako supervízori.

Ich skúsenosti, postrehy a opodstatnenosť budú prezentované pre žiakov, učiteľov a rodičov na školskej konferencii „Skúseností mediátora“.  Očakávame,že rovesnícki mediátori zdokonalia svoje sociálne a komunikačné zručnosti, osvoja si alternatívny prístup k riešeniu nedorozumení a konfliktov. V konečnom dôsledku bude to mať pozitívny vplyv na klímu v triede a v škole.

Rozmýšľame, zvažujeme, hlasujeme

 

Nadácia Orange už desiaty rok podporuje inovatívne vyučovanie na základných a stredných školách v rámci grantového programu s názvom  Školy pre budúcnosť. V školskom roku 2012/2013 sa o podporu uchádzalo 677 projektov, z ktorých 132 projektov bolo úspešných. Medzi nimi bol aj náš projekt s názvom „Rozmýšľame, zvažujeme, hlasujeme.“

Projekt bol pripravený pre žiakov siedmeho ročníka a realizuje sa na hodinách nového predmetu školského vzdelávacieho programu - Fyzika v pokusoch. Má ponúknuť atraktívnu podobu fyziky a zmysluplného obrazu fyzikálneho sveta, k čomu prispeje použitie moderných typov vyučovania (kooperatívne, problémové, EUR). Zámerom projektu je v čo najväčšej miere žiakov aktivizovať, "prinútiť" ich uvažovať nad fyzikálnym problémom a riešiť ho. Na splnenie stanovených cieľov bude slúžiť hlasovacie zariadenie a názorné didaktické pomôcky.

Moje a tvoje mesto

V rámci dotačného programu „Terasa 50“ realizujeme projekt  „Moje a tvoje mesto“.  Cieľom projektu je vzbudiť záujem u žiakov o mesto v ktorom žijem, o jeho  tradície,  históriu,  súčasnosť a rozvíjať tvorivosť  žiakov.
Z vytvorených výtvarných prác  sú prezentované  najlepšie žiacke výtvarné práce širokej verejnosti na putovnej výstave inštalovanej:

  • od 12. novembra do 25. novembra 2012 v priestoroch Výmenníka Obrody v Košiciach
  • od 27. novembra do 10. decembra  2012 v  priestoroch Átria klubu, Zuzkin park 4 v Košiciach

 

Ďalej plánujeme prezentovať výstavu na Magistráte mesta Košice a v Átriu Teologickej fakulty KU, Hlavná 89 v Košiciach.

 

     V mesiacoch jún - november 2012 naša základná škola realizovala projekt "Bezpečne s nami, bezpečne pre nás" financovaný Ministerstvom vnútra SR. Projekt bol zameraný na prevenciu páchania kriminality a inej protispoločenskej činnosti žiakov ZŠ a mládeže. Cieľom bolo aj posilniť kompetencie riešenia  nežiaducich javov pre pedagógov, rodičov a vytvoriť bezpečné prostredie v škole a jej okolí.
     Keďže v súčasnosti sú najohrozenejšou skupinou žiaci 8. a 9. ročníka, z tohto dôvodu sme pre nich pripravili preventívny program, kde odborníci rôznymi zážitkovými metódami preberali témy ako: vznik návykov a závislostí, moje hranice, nácvik riešenia problémov, povedzme šikanovaniu nie, nebudeme tolerovať násilie, Obchodovanie s ľudmi. Žiaci deviateho ročníka sa zúčastnili exkurzie do Osvienčimu, kde mohli vidieť a precítiť následky nezodpovedného konania v našej nedávnej histórii.
     Do procesu sme zapojili rodičov, oboznámili ich s tým, čo prežívajú ich deti, učili ich komunikačným kompetenciám, byť zodpovednými. Absolvovanie prednášok o komunikácii, riešení konfliktných situácií a účasti v modelových situáciách sú prvé kroky k eliminácii spomínaných rizík.
     K bezpečnému správaniu prispieva aj bezpečné prostredie školy. V rámci realizácie projektu sme sa snažili vytvoriť bezpečnejšie vonkajšie prostredie školy osvetlením chodníka, kde vo večerných hodinách opakovane dochádzalo k vandalizmu.
Realizáciou tohto projektu sme sa snažili vytvoriť pre žiakov zdravé a  bezpečne prostredie v škole i mimo nej.

Bezpečne s nami, bezpečne pre nás

Communication

Prezentácia o komunikácii žiakov 8.B triedy

Vyblázni sa s celou triedou v aquaparku

Učíme sa pre život

     Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy v spolupráci s Ministerstvom školstva SR v rámci Operačného programu: Vzdelávanie vypísali výzvu na predkladanie žiadosti o finančný príspevok z Európskych štrukturálnych fondov: Premena tradičnej školy na modernú. Cieľom výzvy bolo zlepšiť podmienky a zvýšiť kvalitu vyučovania na základných školách.
      Naša škola vypracovala projekt s názvom : Učíme sa pre život a v septembri 2008 sme sa zaradili medzi úspešných žiadateľov.

Od apríla 2009 do marca 2011 prebieha realizácia tohto projektu, ktorý je zameraný na:
- vzdelávanie pedagógov na inovatívne postupy vo vyučovaní s dôrazom na projektové vyučovanie,
- modernizáciu učebných pomôcok,
- tvorbu Školského vzdelávacieho programu,
- aplikáciu inovatívnych metód a nového Školského vzdelávacieho programu vo vyučovacom procese.

Prezentácia o realizácii projektu Učíme sa pre život

Hold on to Heritage - Pridŕžajme sa dedičstva

Sokrates je program Európskeho spoločenstva v oblasti vzdelávania a ponúka medzinárodnú spoluprácu
v oblasti všeobecného vzdelávania.

Ciele projektu
- Prebádať naše kultúrne dedičstvo a zároveň spoznať kultúrne dedičstvo iných krajín
- Počas tohto roku bude našou úlohou zaznamenať jeden tradičný tanec a podeliť sa o neho s partnerskými školami

Podrobnejšie informácie o tomto programe nájdete na stránke http://www.saaic.sk.

Do nášho projektu je zapojených 6 škôl z 5 európskych krajín. Počas doby troch rokov plánujeme prehlbovať vzájomnú spoluprácu medzipartnerskými školami rôznymi spoločnými aktivitami.

Partnerské školy:
Nemecko:
Gemeinschaftsgrundschule, Tonisvorst
http://www.ggs-huelserstrasse.de
Nórsko:
Lillesund skole, Haugesund
http://www.haugesund.kommune.no/lillesund
Anglicko:
St. Joseph`s Catholic Primary School, Pudsey
http://www.stjosephscatholicprimary.co.uk
Anglicko:
West Burton CE Primary School, Leyburn
http://www.westburton.n-yorks.sch.uk
Česko:
Zakladni skola a materska skola Zelec u Tabora
http://www.zszelec.unas.cz

eMAPPS

V školskom roku 2005/2006 sme sa zapojili do európskeho projektu eMAPPS s cieľom vyvinúť tvorivé hry pre deti vo veku 9-12 rokov, ktoré deti pobavia a zároveň vzdelávajú.
Do projektu sú zapojené inštitúcie z 13 krajín Európy, v rámci Slovenska sú do projektu zapojené 2 školy.
Podrobnejšie informácie o tomto programe nájdete na stránke http://www.emapps.com.