Rada školy

Predseda Rady školy                   
Ing.  Ďurianová Marcela                              

 

Členovia Rady školy

delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:
1. Mgr. Barna František
2. Mgr. Jacko Miroslav
3. RNDr. Báriová Adriana
4. Ing. Šeligová Otília

zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:
5. Mgr. Jurašeková Monika
6. Mgr. Križalkovičová Marianna

zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:

7. Ing.  Ďurianová Marcela

zvolení zástupcovia rodičov:

8. Ing. Hakulin Martin
9. Ing. Jiřiček Ivan
10. Mgr. Hertelý Karol
11. Mgr. Magdová Mariana

ŠTATÚT RADY ŠKOLY pri Základnej škole sv. Cyrila a Metoda