Rada školy

Predseda Rady školy                   
Ing.  Ďurianová Marcela                              

 

Členovia Rady školy

delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:
1. PaedDr. Becová Veronika
2. Mgr. Jacko Miroslav
3. Bc. Kavaschová Jana
4. Mgr. Kožuško Pavol

zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:
5. Mgr. Bačinská Marta
6. Mgr. Soľárová Ľubica

zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:

7. Ing.  Ďurianová Marcela

zvolení zástupcovia rodičov:
8. Mgr. Jenčušová Eva
9. Ing. Jiřiček Ivan
10.Ing. Majerníček Rastislav
11.Ing. Šeligová Otília

ŠTATÚT RADY ŠKOLY pri Základnej škole sv. Cyrila a Metoda