Rada školy

Predseda Rady školy                   Kontakt:
Ing.  Ďurianová Marcela             E-mail: radaskoly@zscamke.sk                     
Členovia Rady školy
delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:
1. PaedDr. Becová Veronika
2. Mgr. Jacko Miroslav
3. Bc. Kavaschová Jana
4. Mgr. Kožuško Pavo
zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:
5. Mgr. Bačinská Marta
6. Mgr. Jágerová Rozália
zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:
7. Ing.  Ďurianová Marcela
zvolení zástupcovia rodičov:
8. Mgr. Jenčušová Eva
9. Ing. Jiřiček Ivan
10.Ing. Majerníček Rastislav
11.Ing. Šeligová Otília

ŠTATÚT RADY ŠKOLY pri Základnej škole sv. Cyrila a Metoda