Výchovný poradca Mgr. Marta Bačinská

Kontakt  

telefón: 055/6422491
fax: 055/6422446
mail: bacinska.marta@zscamke.sk
Konzultačné hodiny pre rodičov: streda: 12.00 - 14.00 hod. 
/konzultácie vopred nahlásiť/
Konzultačné hodiny pre žiakov: streda: 11.00 - 12.00 hod.
/konzultácie vopred nahlásiť/ 

                                  

Problémy, s ktorými sa môže žiak alebo rodič obrátiť na výchovnú poradkyňu:

- problémy dieťaťa so správaním v škole alebo mimo školy
- výber strednej školy
- informácie o stredných školách a o prijímacom pokračovaní na stredných školách
- vzdelávanie detí s poruchami učenia ( dyslexia, dysgrafia, dysortografia a pod.) v bežných ZŠ
- iné problémy výchovného charakteru

Dôležité  www  stránky
Zoznam stredných škôl, na ktoré sa žiaci najviac hlásia:  http://www.svsmi.sk
Svoje schopnosti a záujem o povolanie si môžeš otestovať v programe Svetom povolaní na http://www.povolania.sk
Pre rodičov a uchádzačov o stredné školy v školskom roku 2010/2011 si môžeš pozrieť na stránke http://www.governance.sk  
Sprievodca výberom strednej školy a prijímacím konaním http://www.strednaskola.sk

MROČNÝCH GYMNÁZIÍ v KOŠICIACH
Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, 04022 Košice
Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10, 04001 Košice
Gymnázium a osemročné gymnázium, Trebišovská 12, 040 11 Košice
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice
Súkromné osemročné gymnázium, Galaktická 9, 040 12 Košice
Súkromné gymnázium, Dneperská 1, 040 12 Košice
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice
Športové gymnázium, Tr. SNP 104, Košice
Súkromné osemročné gymnázium, Užhorodská 39, Košice
Súkromné osemročné gymnázium Postupimská 37, Košice
ZOZNAM ŠKÔL VYŽADUJÚCICH SKÚŠKU TALENTU:
GYMNÁZIA
Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, 04022 Košice (anglický jazyk)
Sukr. športové gymnázium, Košice – Juh, Užhorodská 39 (šport)
Gymnázium M.R.Štefánika, Košice –Staré mesto, Námestie L.Novomeského (francúzsky jazyk)
Súkromné gymnázium, Košice – Západ, Katkin park 2 (anglický jazyk)
Športové gymnázium, Košice – Západ, Trieda SNP 104 (šport)
Gymnázium, Košice – Sever, Park mládeže 5 (španielsky jazyk)
Súkromné gymnázium, Košice – Nad jazerom, Dneperská 1 (šport)
Evanjelické gymnázium J.A.Komenského, Košice- Staré mesto, Škultétyho 10 (anglický jazyk)
!!! Gymnázium, Košice – Staré mesto, Šrobárova 1 (v riadnom termíne možnosť štúdia v NJ alebo Aj)
STREDNÉ ZDRAVOTNÉ ŠKOLY
SZŠ, Košice – Juh, Kukučínova 40 (masér)
UMELECKÉ ŠKOLY
Konzervatórium, Košice – Staré mesto, Timonova 2 
Súkromné konzervatórium, Košice – Staré mesto, Kmeťova 23
Súkr. hud. a dram. konzervatórium, Košice – Darg.hrdinov, Exnárová 8
Spoj. škola – konzervatórium, Košice – Darg.hrdinov, Exnárová 8
Škola úžitkového výtvarníctva, Košice – Staré mesto, Jakobyho 15
Spojení škola – SUŠ, Košice – Darg.hrdinov, Exnárová 8
Súkr. str. umelecká škola filmová, Košice – Západ, Petzvalova 2
PEDAGOGICKÉ ŠKOLY
Katolícka str. pedag. škola, Košice – Darg.hrdinov,Charkovská 1
Súkr. padar. a soc. akadémia, Košice – Darg.hrdinov, Jegerovo námestie
OBCHODNÉ AKADÉMIE
Obchodná akadémia, Košice – Sever, Watsonova 61 (bilingválne štúdium