O nás

Zriaďovateľ školy: Košická arcidiecéza, Arcibiskupstvo Košice, Hlavná 28

Riaditeľka školy: PaedDr. Mária Čačková

Zástupkyňa pre primárne vzdelávanie: PaedDr. Katarína Zentková

Zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdávanie: Ing. Terézia Hrebeňárová

Počet žiakov: 675

Charakteristika školy: Základná škola sv. Cyrila a Metoda v Košiciach je plne organizovaná cirkevná škola s vyučovacím jazykom slovenským. Existuje od roku 1990. 

Vzdelávací systém školy sa odvíja od vzdelávacích plánov cirkevných škôl odsúhlasených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Výchovný systém školy je založený na kresťanských hodnotách, živote podľa evanjelia, preventívnom systéme dona Bosca. Veľkú pozornosť venujeme výchove k láske a čistote, výchove k manželstvu a rodičovstvu. Nad kvalitou duchovného rastu držia záštitu duchovní otcovia z farnosti sv. Gorazda a spoločníkov na Terase.

Vyučovanie prebieha podľa novovytvoreného Školského vzdelávacieho programu "Učíme sa pre život".

ZŠ dosahuje výborné výsledky:

  • v celoštátnom testovaní deviatakov "Testovanie 9" každoročne sú výsledky minimálne o 10% lepšie ako celoslovenský priemer
  • 80% až 90% absolventov našej školy pokračuje v štúdiu na gymnáziu
  • v testovaní PISA nad priemer OECD
  • v celoslovenských športových súťažiach /orientačný beh/
  • prvé miesta v celoslovenských kolách prírodovedných a  technických olympiád
  • v celoslovenských recitačných a výtvarných súťažiach
  • najvyššie ocenenie časopisu Ratolesť v celomestskej súťaži školských a triednych časopisov „O skleného motýľa“
  • v realizácii projektov podporovaných Erasmusplus, Európskym sociálnym fondom (OP Vzdelávanie), Comenius, nadáciami Renovabis, Orange konto a iné

Na vyučovací proces je k dispozícií množstvo nových didaktických pomôcokjazykové laboratórium, učebne výpočtovej techniky, novovytvorená multifunkčná učebňa prírodovedných predmetov s moderným vybavením, zmodernizovaná školská kuchynka a 2 telocvične.
K dispozícii sú školská knižnica pre deti a mládež a školská jedáleň.

 

Vyučovací proces školy je zameraný na:
• profiláciu školy určenú novým školským vzdelávacím programom
• zvýšenie odborných a osobnostných kompetencií pedagógov školy
• schopnosť učiteľov využívať moderné metódy a formy vzdelávania
 možnosť využívať moderné didaktické pomôcky
 uplatnenie princípu: “Neučiť každého všetko“  sebarealizáciu a zvýšenie záujmu žiakov o preberané učivo
 schopnosť žiakov pracovať v tíme (rozdelenie úloh, koordinácia úloh, schopnosť kooperácie)
 samostatnosť členov skupiny a ich individuálnu zodpovednosť
 rozvoj kreativity žiakov
• prepojenie získavaných teoretických vedomostí s praxou
 prepojenie vedomostí získaných v jednotlivých predmetoch navzájom (medzipredmetové vzťahy)
 možnosť diferencovane pristupovať k skupinám žiakov s rôznymi potrebami (nadaným žiakom, žiakom so ŠVVP)
 odstránenie psychologických bariér vo vzťahoch žiak – trieda

Mimoškolská činnosť žiakov sa orientuje na prácu v krúžkoch a s dôrazom na výchovu, rozvoj talentov našich detí po všetkých stránkach.
V bezprostrednej blízkosti školy sa nachádza Základná umelecká škola a Saleziánske stredisko dona Bosca Tri hôrky.