Školský klub detí

Školský klub detí pri Základnej škole sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18 je v prevádzke celý školský rok okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov denne od 6:30 do 8:00 a po vyučovaní do 17:30.

Školský klub detí zabezpečuje pre deti  našej školy, výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a podľa záujmu aj v čase školských prázdnin. Spravidla čas mimo vyučovania začína bezprostredne po skončení školského vyučovania až do odchodu detí zo školského klubu. Deti sa do školského klubu zaraďujú vždy, na jeden školský rok na základe žiadosti o prijatie dieťaťa do školského klubu detí.

Príspevky na ŠKD

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v ŠKD  je bodom (1) v čl. 4 Dodatku č. 1 internej smernice č. 20, školského zariadenia školského klub detí, určený mesačný príspevok vo výške  14 €/ mesiac so vzdelávacím  poukazom 16 €/mesiac bez vzdelávacieho poukazu. Spôsob hradenia príspevkov je buď cez poštovú poukážku, alebo prevodom na účet SK43 0200 0000 0022 5620 6757. Príspevok je potrebné uhradiť vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Za mesiac september, október,november a december je potrebné uhradiť príspevok naraz vo výške platby štyroch mesiacov do 15. septembra 2020.

Príchod a vyberanie detí z ŠKD

Deti ráno do školy vchádzajú tým vchodom, kde majú triedu. Zmena je ak dieťa prichádza do školy v čase od 6:30 do 7:00, vtedy sa všetky deti schádzajú v hlavnej časti školy, kde má s nimi činnosť službukonajúca pani vychovávateľka. Od 7:00 je otvorený aj vchod do časti nad Školskou jedálňou.

Deti zo ŠKD môžete vyberať na vrátnici školy, kde Vám dieťa bude telefonicky zavolané službukonajúcou osobou. Tejto osobe je potrebné povedať meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevujepríbuzenský vzťah osoby ktorá po dieťa prišla.

Na základe Školského poriadku pre žiakov ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach a Školského klubu detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda, zákonný zástupca má povinnosť preberať dieťa z ŠKD tak, aby sa nenarušila činnosť práce v ŠKD  v čase od 14:00 - 15:00 kedykoľvek a po 16:00 hodine.  Každú zmenu týkajúcu sa hlavne odchodu detí domov z ŠKD (napríklad príde po dieťa iná osoba, ako je napísané na žiadosti, alebo sa zmenil čas odchodu dieťaťa na krúžok, alebo iné...) je potrebné písomne oznámiť pani vychovávateľke cez slovníček (zrkadielko).

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli využívať služby školského klubu detí a tešíme sa na našu spoluprácu.

Vychovávateľky  oddelenia školského klubu detí.

Zodpovedná za ŠKD: PaedDr. Katarína Zentková

1. oddelenie: Mgr. Margita Juszkó     v 1. A triede

2. oddelenie: Gabriela Slivková         v 1. B triede

3. oddelenie: Mgr. Lucia Mihaliková    v 1. C triede

4. oddelenie: Gabriela Plichtová         v 1 . D triede

5. oddelenie: Ľudmila Šolcová           v 2. A triede

6. oddelenie: Krisína Šimeková          v 2. B triede

7. oddelenie: Eva Németová              v 2. C triede

8.oddelenie: Mgr. Anna Hanišová        v 3. A  triede

9. oddelenie: Zlatica Porubcová          v 3. B triede

10. oddelenie : Monika Fabíková        v  3. C triede

11. oddelenie:Mgr. Mária Jurová         v 3. D triede

 

 

Prevádzka Školského klubu je od 6:30 do 17:30.

Počet oddelení: 11Najnovšie 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011


Napíš list - poteš srdce

Školský klub detí sa zapojil do aktivity s názvom "Napíš list - poteš srdce" . Organizátorom je Knižnica pre mládež Košice v rámci mesiaca októbra, ktorý je venovaný úcte starším. Deti venovali pri písali starkým milé slová, hádanky, či dokonca vtipy. Nechýbal obrázok pre potešenie.

Čítajte viac

 

Mária je s nami v ŠKD

Oddelenia v školskom klube detí sa začiatkom októbra spájali výrobou ruženca. Deti použili rôzne materiály. Modlitba desiatku sv. ruženca nás sprevádza celým októbrom. Prosiac: " Mária, skry nás pod svoj ochranný plášť."

Čítajte viac