Školský klub detí

Školský klub detí pri Základnej škole sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18 je v prevádzke celý školský rok okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov denne od 6:30 do 8:00 a po vyučovaní do 17:30.

Školský klub detí zabezpečuje pre deti  našej školy, výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a podľa záujmu aj v čase školských prázdnin. Spravidla čas mimo vyučovania začína bezprostredne po skončení školského vyučovania až do odchodu detí zo školského klubu. Deti sa do školského klubu zaraďujú vždy, na jeden školský rok na základe žiadosti o prijatie dieťaťa do školského klubu detí.

Príspevky na ŠKD

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v ŠKD  je bodom (1) v čl. 4 Dodatku č. 1 internej smernice č. 20, školského zariadenia školského klub detí, určený mesačný príspevok vo výške  14€/ mesiac so vzdelávacím  poukazom 16 €/mesiac bez vzdelávacieho poukazu. Spôsob hradenia príspevkov je buď cez poštovú poukážku, alebo prevodom na účet. Príspevok je potrebné uhradiť vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Za mesiac september, október,november a december je potrebné uhradiť príspevok naraz vo výške platby štyroch mesiacov do 15. septembra 2017.

Príchod a vyberanie detí z ŠKD

Deti ráno do školy vchádzajú tým vchodom, kde majú triedu. Zmena je ak dieťa prichádza do školy v čase od 6:30 do 7:00, vtedy sa všetky deti schádzajú v hlavnej časti školy, kde má s nimi činnosť službukonajúca pani vychovávateľka. Od 7:00 je otvorený aj vchod do časti nad Školskou jedálňou.

Deti zo ŠKD môžete vyberať na vrátnici školy, kde Vám dieťa bude telefonicky zavolané službukonajúcou osobou. Tejto osobe je potrebné povedať meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevujepríbuzenský vzťah osoby ktorá po dieťa prišla.

Na základe Školského poriadku pre žiakov ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach a Školského klubu detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda, zákonný zástupca má povinnosť preberať dieťa z ŠKD tak, aby sa nenarušila činnosť práce v ŠKD t.j. do 13:00 hodiny a po 15:00 hodine.  Každú zmenu týkajúcu sa hlavne odchodu detí domov z ŠKD (napríklad príde po dieťa iná osoba, ako je napísané na žiadosti, alebo sa zmenil čas odchodu dieťaťa na krúžok, alebo iné...) je potrebné písomne oznámiť pani vychovávateľke cez slovníček (zrkadielko).

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli využívať služby školského klubu detí a tešíme sa na našu spoluprácu.

Vychovávateľky a oddelenia školského klubu detí.

Zodpovedná za ŠKD: PaedDr. Katarína Zentková

1. oddelenie: Ľudmila Šolcová               v 1. A triede

2. oddelenie: Kristína Šimeková            v 1. B triede

3. oddelenie: Eva Németová                  v 1. C triede

4. oddelenie: Mgr. Ivana Bíla                 v 1 .D triede

5. oddelenie: Monika Fabíková               v 2. A triede

6. oddelenie: Mgr. Marcela Mezeiová       v 2. B triede

7. oddelenie: Mgr. Veronika Juríčková      v 2. C triede

8. oddelenie: Mgr. Marcela Bokorová        v 3. A triede

9. oddelenie : Mgr. Margita Skvašíková     v 3. B triede

10. oddelenie: Gabriela Plichtová              v 3. D triede

Prevádzka Školského klubu je od 6:30 do 17:30.

Počet oddelení: 10Najnovšie 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011


Súťaž Strašiak v poli - ŠKD

Jeseň je už v plnom prúde, a tak Centrum voľného času pripravilo pre školy súťaž Strašiak v poli. Aj naša škola bola jej súčasťou. Naše štyri dievčatá z tretieho ročníka perfektne zvládli zábavný kvíz na tému Ako poznám prírodu, ktorý bol plný zaujímavých hádaniek a úloh. Výborne sa popasovali aj s náročnejšou úlohou, s vytvorením strašiaka, za ktorého získali Diplom za tvorivosť.

Čítajte viac

 

Policajtky v ŠKD

V októbri sme v ŠKD privítali tety policajtky, ktoré našim tretiakom a štvrtákom porozprávali o bezpečnosti na vlakovej stanici aj v okolí koľajníc. Svoje rozprávanie doplnili o krátku rozprávku, ktorá deťom dokázala, že nebezpečné správanie v okolí železničnej trate sa nevypláca. Tetám policajtkám ďakujeme, že nás naučili správať sa bezpečne.

Čítajte viac

 

Privítanie prvákov v ŠKD

V tomto školskom roku sa brány školy otvorili aj pre našich najmladších žiakov, prvákov. V ŠKD sme im pripravili malé uvítanie, pri ktorom sa predstavili svojim starším spolužiakom. Tí ich lepšie spoznali a môžu sa s nimi zahrať. V programe pre prvákov vystúpili naši tretiaci, ktorí si pripravili niekoľko ukazovačiek aj krátku scénku o tom, ako Ježiš prijímal najmenších.

Čítajte viac