Školský klub detí

Školský klub detí pri Základnej škole sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18 je v prevádzke celý školský rok okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov denne od 6:30 do 7:50 a po vyučovaní do 17:30.

Školský klub detí zabezpečuje pre deti  našej školy, výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a podľa záujmu aj v čase školských prázdnin. Spravidla čas mimo vyučovania začína bezprostredne po skončení školského vyučovania až do odchodu detí zo školského klubu. Deti sa do školského klubu zaraďujú vždy, na jeden školský rok na základe žiadosti o prijatie dieťaťa do školského klubu detí.

Príspevky na ŠKD

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v ŠKD  je bodom (1) v čl. 4 Dodatku č. 1 internej smernice č. 20, školského zariadenia školského klub detí, určený mesačný príspevok vo výške  14 €/ mesiac so vzdelávacím  poukazom 16 €/mesiac bez vzdelávacieho poukazu. Spôsob hradenia príspevkov je buď cez poštovú poukážku, alebo prevodom na účet SK43 0200 0000 0022 5620 6757. Príspevok je potrebné uhradiť vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Za mesiac september, október,november a december je potrebné uhradiť príspevok naraz vo výške platby štyroch mesiacov do 15. septembra 2021.

Príchod a vyberanie detí z ŠKD

Deti ráno do školy vchádzajú tým vchodom, kde majú triedu. Zmena je ak dieťa prichádza do školy v čase od 6:30 do 7:00, vtedy sa všetky deti schádzajú v hlavnej časti školy, kde má s nimi činnosť službukonajúca pani vychovávateľka. Od 7:00 je otvorený aj vchod do časti nad Školskou jedálňou.

Deti zo ŠKD môžete vyberať na vrátnici školy, kde Vám dieťa bude telefonicky zavolané službukonajúcou osobou. Tejto osobe je potrebné povedať meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevujepríbuzenský vzťah osoby ktorá po dieťa prišla.

Na základe Školského poriadku pre žiakov ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach a Školského klubu detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda, zákonný zástupca má povinnosť preberať dieťa z ŠKD tak, aby sa nenarušila činnosť práce v ŠKD  v čase od 14:00 - 15:00 kedykoľvek a po 16:00 hodine.  Každú zmenu týkajúcu sa hlavne odchodu detí domov z ŠKD (napríklad príde po dieťa iná osoba, ako je napísané na žiadosti, alebo sa zmenil čas odchodu dieťaťa na krúžok, alebo iné...) je potrebné písomne oznámiť pani vychovávateľke cez slovníček (zrkadielko).

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli využívať služby školského klubu detí a tešíme sa na našu spoluprácu.

Vychovávateľky  oddelenia školského klubu detí.

Zodpovedná za ŠKD: PaedDr. Katarína Zentková

1. oddelenie: Mgr. Anna Hanišová         v 1. A triede

2. oddelenie: Mgr. Mária Jurová            v 1. B triede

3. oddelenie: Monika Fabíková             v 1. C triede

4. oddelenie: Mgr. Margita Juszkó         v 2 . A triede

5. oddelenie: Gabriela Slivková             v 2. B triede

6. oddelenie: Marianna Gáfriková          v 2. C triede

7. oddelenie: Gabriela Plichtová            v 2. D triede

8.oddelenie:  Ľudmila Šolcová              v 3. A  triede

9. oddelenie: Kristína Šimeková            v 3. B triede

10. oddelenie :  Eva Németová              v  3. C triede

 

 

 

Prevádzka Školského klubu je od 6:30 do 17:30.

Počet oddelení: 10Najnovšie 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011


Nebeskí príbuzní

Deti z desiateho oddelenia si v mesiaci november uctili svojich zosnulých príbuzných milou aktivitou. U svojich rodičov mali zistiť informácie o niektorom príbuznom a porozprávať jeho príbeh.

Čítajte viac

 

Sladká pomoc

Na našej škole sa už druhý rok uskutočňuje charitatívna aktivita Pápežských misijných diel s názvom "Sladká pomoc - dvakrát dobrá čokoláda". Počas adventu sa predávala malá čokoláda v cene 0,50€. Pre vás, deti, je to sladká pochúťka, bez ktorej si deň ani neviete predstaviť. Ale pre deti v Ugande, Rwande, Etiópii či v Keni je to veľká pomoc, pretože čistý zisk z predaja putuje na podporu ich projektov a na zlepšenie ich života. Aby sa mohli učiť, hrať futbal, chodiť na krúžky, čítať si knihy. Ďakujeme za pomoc a zapamätajte si: svojou pomocou robíte našu kresťanskú lásku konkrétnejšou.

Čítajte viac

 

Tvoríme sovičky v ŠKD

To je neuveriteľné! V našej škole sa koná veľké vtáčie, konkrétne sovie stretnutie. Všetky sovy, malé - veľké, maľované - kreslené, látkové - vyšívané - tkané, vypletané - lepené, látkové - vlnené, prileteli do nášho školského klubu. Výzva vytvoriť sovičku akoukoľvek technikou a v najväčšom možnom počte bola prijatá. "Ale aké mená dáme toľkým sovám?" Žiadny problém, počúvajte: Blesk, Hu-hu, Hedviga, Pelé, Messi, Abraham Neismith II., Okaňa, Hugo, Luna, Jonáš, Hula, Tisa, Soľ, Lulu, Daisy, Sili .....

Čítajte viac

 

Jeseň je už tu

Veru, jeseň je už v plnom prúde... Už cítime, že je chladnejšie, zo stromov začalo opadávať lístie a začal nám fúkať nezbedný vetrík. A tento vetrík nám privial na chodby krásne pestrofarebné lístie, ježkov a líšky, ktoré si robia zásoby, strašiaka, ktorý stráži posledné zvyšky úrody, milé dievčatko so šarkanom, gaštany, žalude, muchotrávky. Ale na tie si nerobte chuť! Na parapetoch okien pred tretiackymi triedami máte iné jedlé huby. Smerom k jedálni si, deti, pozrite jesenné zátišie z konárikov, šišiek, gaštanov a tekvíc z látky, ktoré sú výsledkom šikovných rúk vás a vašich pani vychovávateliek.

Čítajte viac

 

Minimaratón v ŠKD

Keď sa rozbehnú športovci na košickom Medzinárodnom maratóne mieru, naši malí športovci sa pustia do tréningu. To preto, aby ukázali, že aj oni majú športového ducha a vytrvalosť v behu. V akcii s názvom Minimaratón ŠKD si mohol každý, kto chcel, od prvákov po štvrtákov, zabehnúť jeden okruh školského ihriska. ....a potom sa rozdávali už len diplomy a medaily a všetci zúčastnení si odnášali sladkú odmenu.

Čítajte viac