Školský klub detí

Školský klub detí pri Základnej škole sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18 je v prevádzke celý školský rok okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov denne od 6:30 do 8:00 a po vyučovaní do 17:30.

Školský klub detí zabezpečuje pre deti  našej školy, výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a podľa záujmu aj v čase školských prázdnin. Spravidla čas mimo vyučovania začína bezprostredne po skončení školského vyučovania až do odchodu detí zo školského klubu. Deti sa do školského klubu zaraďujú vždy, na jeden školský rok na základe žiadosti o prijatie dieťaťa do školského klubu detí.

Príspevky na ŠKD

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v ŠKD  je bodom (1) v čl. 4 Dodatku č. 1 internej smernice č. 20, školského zariadenia školského klub detí, určený mesačný príspevok vo výške  14€/ mesiac so vzdelávacím  poukazom 16 €/mesiac bez vzdelávacieho poukazu. Spôsob hradenia príspevkov je buď cez poštovú poukážku, alebo prevodom na účet. Príspevok je potrebné uhradiť vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Za mesiac september, október,november a december je potrebné uhradiť príspevok naraz vo výške platby štyroch mesiacov do 15. septembra 2018.

Príchod a vyberanie detí z ŠKD

Deti ráno do školy vchádzajú tým vchodom, kde majú triedu. Zmena je ak dieťa prichádza do školy v čase od 6:30 do 7:00, vtedy sa všetky deti schádzajú v hlavnej časti školy, kde má s nimi činnosť službukonajúca pani vychovávateľka. Od 7:00 je otvorený aj vchod do časti nad Školskou jedálňou.

Deti zo ŠKD môžete vyberať na vrátnici školy, kde Vám dieťa bude telefonicky zavolané službukonajúcou osobou. Tejto osobe je potrebné povedať meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevujepríbuzenský vzťah osoby ktorá po dieťa prišla.

Na základe Školského poriadku pre žiakov ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach a Školského klubu detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda, zákonný zástupca má povinnosť preberať dieťa z ŠKD tak, aby sa nenarušila činnosť práce v ŠKD  v čase od 14:00 - 15:00 kedykoľvek a po 16:00 hodine.  Každú zmenu týkajúcu sa hlavne odchodu detí domov z ŠKD (napríklad príde po dieťa iná osoba, ako je napísané na žiadosti, alebo sa zmenil čas odchodu dieťaťa na krúžok, alebo iné...) je potrebné písomne oznámiť pani vychovávateľke cez slovníček (zrkadielko).

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli využívať služby školského klubu detí a tešíme sa na našu spoluprácu.

Vychovávateľky a oddelenia školského klubu detí.

Zodpovedná za ŠKD: PaedDr. Katarína Zentková

1. oddelenie:Mgr. Anna Pavuková                v 1. A triede

2. oddelenie: Mgr. Margita Skvašiková         v 1. B triede

3. oddelenie: Monika Fabíková                    v 1. C triede

4. oddelenie: Gabriela Plichtová                   v 1 .D triede

5. oddelenie: Ľudmila Šolcová                      v 2. A triede

6. oddelenie: Kristína Šimeková                    v 2. B triede

7. oddelenie: Eva Németová                         v 2. C triede

8.oddeenie: Gabriela Slivková                       v  2. D triede

9. oddelenie: Mgr. Lucia Mihaliková                v 3. A triede

10. oddelenie : Mgr. Marcela Mezeiová            v 3. B triede

11. oddelenie:Mgr. Veronika Juríčková             v 3. C triede

 

Prevádzka Školského klubu je od 6:30 do 17:30.

Počet oddelení: 11Najnovšie 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011


Karneval svätých v ŠKD

Aj tento rok sa u nás konal KARNEVAL VŠETKÝCH SVÄTÝCH. Kreativita rodičov a žiakov bola nápaditá. Žiaci sa predstavili v maske obľúbeného svätého. Mali sme tu sv. Juraja, bl. Annu Kolesárovú či sv. Alžbetu.

Čítajte viac

 

Dentálna hygiena v ŠKD

Jeden krásny deň k nám zavítala teta z dentálnej hygieny. Dentálna hygienička sa nás spýtala, či si čistíme zuby ráno a večer. Nakoniec sme si pozreli rozprávku o lenivom sysľovi, ktorý si neumýval zuby. Niekoľko odpovedí od detí:"Ja si zuby čistím, niekedy zabudnem ale to len veľmi málo. Páčil sa mi veľký zub. Mal dva korene."

Čítajte viac

 

Beseda o misiách v ŠKD

V mesiaci november nás navštívila Anka Šudáková, ktorá bola na misiách v Keni, mestečku Korr. Porozprávala nám, ako žijú miestni obyvatelia a iné zážitky. Deťom sa táto akcia veľmi páčila!

Čítajte viac

 

Posedenia pri čaji v 7. oddelení ŠKD

Počas mesiaca október sa v rámci Mesiaca úcty k starším uskutočnili v 2. C milé stretnutia so starými rodičmi Moniky Sobotkovej, Šimonka Fodora, Edka Sikoru a Kubka Ujlakiho. Starí rodičia týchto detí prijali pozvanie pani vychovávateľky a prišli si s deťmi vypiť čaj. Popri tom nám porozprávali niečo zo svojho detstva a školských časov. Teta Sobotkova a Sabová nám priniesli úžasný koláč a naučili nás hry, ktoré sa kedysi ony hrávali. Ujo Vojanovský nám porozprával svoje zážitky zo školy a zdôraznil, prečo je dôležité byť odvážnym, učiť sa a nebyť lenivým. Kubkova babka k nám prišla aj napriek pohybovým ťažkostiam, ktoré jej robili schody a ukázala deťom fotografie svojich milých psíkov. A napokon obdivuhodná Edkova babka , ktorá trávi svoj čas na dôchodku v pomoci núdznym a chorým a v modlitbe k sv. Alžbete Uhorskej. Všetky deti môžu byť hrdé na svojich starých rodičov.

Čítajte viac

 

Strašiak v poli

CVČ Domino aj v tomto školskom roku pripravilo pre školy súťaž Strašiak v poli. Naša škola sa jej opätovne zúčastnila. Dievčatá z 3.B s úsmevom zvládli zábavný kvíz na tému Ako poznám prírodu, ktorý bol plný zaujímavých úloh. V druhej časti súťaže sa popasovali s náročnejšou úlohou - s vytvorením strašiaka, za ktorého získali Diplom za tvorivosť.

Čítajte viac

 

16. október - Svetový deň výživy v ŠKD

Svetový deň výživy sa oslavuje každý rok 16. októbra na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov (FAO) v roku 1945. Aj u nás v ŠKD sa každoročne venujeme tejto téme a o zdravej výžive sa rozprávame v našich oddeleniach. Spoločne sme si pochutnali na jablkách, hruškách, hrozne a inom ovocí a zelenine. Všetkým veeeeeľmi chutilo!

Čítajte viac

 

Minimaratón v ŠKD

Po prvej októbrovej nedeli, kedy sa v Košiciach konal Medzinárodný maratón mieru, sa aj naši noví spolužiaci – prváci zúčastnili Minimaratónu v ŠKD. Tento rok bežalo až 61 detí. Za podpory svojich spolužiakov a pani vychovávateliek úspešne dobehli do cieľa. Všetci dostali účastnícke listy a sladkú odmenu. Víťazi si okrem medailí a diplomov odniesli aj vecné ceny. Udelili sme aj cenu fair play za športové správanie. Srdečne blahoželáme víťazom, ktorými sú vlastne všetci, ktorí sa odhodlali bežať!

Čítajte viac

 

Návšteva Klubu kresťanských seniorov

Každoročne v mesiaci október, keď príroda naberá krásu jesene, prejavujeme všetci svoju pozornosť a úctu skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými životnými múdrosťami. Ani tento rok tomu nebolo inak. Dňa 8. októbra navštívili naši žiaci Klub kresťanských seniorov. Potešili ich nielen svojou prítomnosťou, ale zaujali aj svojimi talentami. Bohatý program tvorili ľudové piesne, básničky, príbeh o tom, čo je šťastie a čo nešťastie. Nechýbali ani melódie zahrané na flautách, gitare či husliach. Celý program bol popretkávaný myšlienkami sv. Matky Terezy. Na záver boli seniori obdarovaní malým darčekom - záložkou v tvare jabĺčka či hrušky. Bol to krásny čas plný radosti a obdarovania.

Čítajte viac

 

Privítanie prvákov do Školského klubu detí

Pri otvorení školského roka 2018/ 2019 sme privítali najmenších prváčikov. Nové obdobie života, obdobie školské, sme radostne rozbehli aj v Školskom klube detí. Pani vychovávateľky previedli svoje deti Lienky, Žabky, Rybky, Včielky do školskej kaplnky. Po úvodnej modlitbe sa nám deti predstavili. Pre odvážne deti nechýbal potlesk a pre nesmelé povzbudenie. Záverom odzneli ďakovné chvály a piesne pre Pána Ježiša.

Čítajte viac