Hospodárenie

Pokyny k platbe poplatku ZR v školskom roku 2020/2021

Výška poplatku za polrok je 20 €. 
Príspevok je potrebné uhradiť  za prvý polrok do 31.10.2020 a za druhý polrok do 2.2.2021.
Je možné uhradiť príspevok aj jednorázovo sumou 40 €.
Poplatok sa platí len za jedno dieťa v rodine, ktoré navštevuje túto ZŠ (najmladšie). 
IBAN: SK38 0200 0000 0032 0689 0655
Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko žiaka a triedu.

 

Vyúčtovanie prostriedkov ZR za školský rok 2019/2020 v €


Tlačivo na vyúčtovanie akcie