Hospodárenie

Navrhované pokyny k platbe poplatku ZR v školskom roku 2021/2022

Výška poplatku za polrok je 20 €. 
Príspevok je potrebné uhradiť  za prvý polrok do 31.10.2021 a za druhý polrok do 2.2.2022.
Je možné uhradiť príspevok aj jednorázovo sumou 40 €.
Poplatok sa platí len za jedno dieťa v rodine, ktoré navštevuje túto ZŠ (najmladšie). 
IBAN: SK38 0200 0000 0032 0689 0655
Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko žiaka a triedu.

 

Vyúčtovanie prostriedkov ZR za školský rok 2020/2021 v €


Tlačivo na vyúčtovanie akcie