Školský vzdelávací program

 

Školský vzdelávací program nájdete tu

Inovovaný učebný plán nájdete tu


Školský vzdelávací program Učíme sa pre život vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu a rozvíja nasledovné:
- vníma žiaka ako vzdelávajúci sa subjekt
- posilňuje kľúčové kompetencie
- určuje profiláciu školy podľa požiadaviek a záujmov žiakov a ich rodičov
- dáva dôraz na obsah prierezových tém
- rozširuje vyučovanie cudzích jazykov, matematiky, slovenského jazyka a literatúry, informatiky...
- vytvára v škole klímu, aby žiak mohol zažiť úspech, radosť, sebarealizáciu
 

V primárnom vzdelávaní a v nižšom sekundárnom vzdelávaní realizujeme vyučovanie nového predmetu Poznaj a ži (POZ), ktorý sa v závislosti od ročníka hlbšie venuje konkrétnym oblastiam:

2.-4. ročník
Predmet má prehlbovať morálne vlastnosti žiakov ako sú družnosť, pracovitosť, skromnosť, čestnosť, vytrvalosť, znášanlivosť, kritickosť a sebakritickosť. Rozvíja schopnosť žiakov pohotovo používať jazykové a mimojazykové výrazové prostriedky v dialogických komunikátoch i v monologických útvaroch v rôznych komunikačných situáciách.

5. ročník
Zdravý životný štýl: prináša základné informácie o preventívnej ochrane zdravia človeka; učí žiakov uvedomiť si hodnotu zdravia, chrániť ho a byť zaň zodpovedný.
Hodnotová orientácia: predmet napomáha rozvíjať vzťah k životným hodnotám ako napr: ochrana zdravia, vzťah k ľuďom, životnému prostrediu, tradíciám národa a pod.

6. ročník
Regionálne zvláštnosti s dôrazom na dejepis: cieľom predmetu je kultivovanie vedomia zdravého lokálpatriotizmu žiaka a jeho vzťahu k vlastenectvu a všeobecnému človečenstvu /úcta k menšinám, náboženstvám ..../.

7. ročník
Čitateľská gramotnosť: cieľom je rozvíjať čitanie s porozumením.

 
8. ročník

Rodinná výchova: cieľom predmetu sú zásady pre sexuálnu  výchovu podľa hodnôt Biblie, predmet vedie žiakov k prežívaniu a rozmýšľaniu nad biblickým veršom: Opravdivá láska „nie je sebecká“ 1 Kor 13,5, ale usiluje sa o dobro druhého človeka.
Regionálne zvláštnosti s dôrazom na geografiu: predmet, ktorý spolu s príbuznými disciplínami rozvíja u žiakov schopnosti chápať odlišnosti medzi jednotlivými kultúrami, vážiť si tradície národov, snažiť sa o spolužitie so všetkými národmi a národnosťami


9. ročník
Mediálna výchova: cieľom predmetu je, aby žiaci lepšie porozumeli pravidlám fungovania mediálneho sveta a primerane veku sa v ňom orientovali, dokázali posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesionálny rast, dokázali si uvedomiť negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať, aby vedeli tvoriť mediálne produkty.
Matematika v živote: cieľom predmetu je zlepšenie schopností žiakov používať matematiku vo svojom živote. Rozvíja u žiakov logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať, komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému. Vyučovanie by malo viesť k budovaniu vzťahu medzi matematikou a realitou, k získavaniu skúseností s matematizáciou reálnej situácie a tvorbou matematických modelov.