Školský vzdelávací program

 

Školský vzdelávací program

Výchovný program pre školský klub deti nájdete tu

 


Školský vzdelávací program Učíme sa pre život vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu a rozvíja nasledovné:
- vníma žiaka ako vzdelávajúci sa subjekt
- posilňuje kľúčové kompetencie
- určuje profiláciu školy podľa požiadaviek a záujmov žiakov a ich rodičov
- dáva dôraz na obsah prierezových tém
- rozširuje vyučovanie cudzích jazykov, matematiky, slovenského jazyka a literatúry, informatiky...
- vytvára v škole klímu, aby žiak mohol zažiť úspech, radosť, sebarealizáciu
 

V primárnom vzdelávaní a v nižšom sekundárnom vzdelávaní realizujeme vyučovanie nového predmetu Poznaj a ži (POZ), ktorý sa hlbšie venuje konkrétnym oblastiam:

3. ročník
Predmet má prehlbovať morálne vlastnosti žiakov ako sú družnosť, pracovitosť, skromnosť, čestnosť, vytrvalosť, znášanlivosť, kritickosť a sebakritickosť. Rozvíja schopnosť žiakov pohotovo používať jazykové a mimojazykové výrazové prostriedky v dialogických komunikátoch i v monologických útvaroch v rôznych komunikačných situáciách.

6. ročník
Regionálne zvláštnosti s dôrazom na dejepis: cieľom predmetu je kultivovanie vedomia zdravého lokálpatriotizmu žiaka a jeho vzťahu k vlastenectvu a všeobecnému človečenstvu /úcta k menšinám, náboženstvám ..../.