Školský vzdelávací program

 

Školský vzdelávací program

Výchovný program pre školský klub deti nájdete tu

Inovovaný učebný plán nájdete tu


Školský vzdelávací program Učíme sa pre život vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu a rozvíja nasledovné:
- vníma žiaka ako vzdelávajúci sa subjekt
- posilňuje kľúčové kompetencie
- určuje profiláciu školy podľa požiadaviek a záujmov žiakov a ich rodičov
- dáva dôraz na obsah prierezových tém
- rozširuje vyučovanie cudzích jazykov, matematiky, slovenského jazyka a literatúry, informatiky...
- vytvára v škole klímu, aby žiak mohol zažiť úspech, radosť, sebarealizáciu
 

V primárnom vzdelávaní a v nižšom sekundárnom vzdelávaní realizujeme vyučovanie nového predmetu Poznaj a ži (POZ), ktorý sa v závislosti od ročníka hlbšie venuje konkrétnym oblastiam:

3. ročník
Predmet má prehlbovať morálne vlastnosti žiakov ako sú družnosť, pracovitosť, skromnosť, čestnosť, vytrvalosť, znášanlivosť, kritickosť a sebakritickosť. Rozvíja schopnosť žiakov pohotovo používať jazykové a mimojazykové výrazové prostriedky v dialogických komunikátoch i v monologických útvaroch v rôznych komunikačných situáciách.

6. ročník
Regionálne zvláštnosti s dôrazom na dejepis: cieľom predmetu je kultivovanie vedomia zdravého lokálpatriotizmu žiaka a jeho vzťahu k vlastenectvu a všeobecnému človečenstvu /úcta k menšinám, náboženstvám ..../.

8. ročník
Prírodovedné predmety v pokusoch a projektoch.

 9. ročník

Mediálna výchova: cieľom predmetu je, aby žiaci lepšie porozumeli pravidlám fungovania mediálneho sveta a primerane veku sa v ňom orientovali, dokázali posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesionálny rast, dokázali si uvedomiť negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať, aby vedeli tvoriť mediálne produkty.
Matematika v živote: cieľom predmetu je zlepšenie schopností žiakov používať matematiku vo svojom živote. Rozvíja u žiakov logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať, komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému. Vyučovanie by malo viesť k budovaniu vzťahu medzi matematikou a realitou, k získavaniu skúseností s matematizáciou reálnej situácie a tvorbou matematických modelov.