Slávili sme Nanebovstúpenie Pána

Krásny májový sviatok sme začali slávnostnou sv omšou v Kostole sv. Gorazda, ktorú slúžil Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup, spolu s Mons.Jurajom Kamasom a školským p.kaplánom Paľkom. Aj keď nás po príchode do školy čakali vyučovacie hodiny, žiakov i celé spoločenstvo potešila návšteva o. biskupa na pôde školy. V homílii nám o. biskup poprial nájsť kúsok neba tu na zemi...a my mu prajeme hojnosť milostí a radosti v duchovnej službe! Pre všetkých to bol krásny sviatočný deň!

Späť