iBobor prezenčne i dištančne

Od roku 2004, kedy vznikla táto informatická súťaž v Litve, sa postupne rozšírila do mnohých krajín. Vlani sa do súťaže zapojilo 2 977 217 žiakov v 54 krajinách. V tomto školskom roku sa na Slovensku do súťaže zapojilo 55 064 žiakov z 804 škôl.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce deti posmeliť k intenzívnejšiemu a kreatívnejšiemu používaniu moderných technológií pri učení sa.

Hoci v jednotlivých krajinách prebieha súťaž rôzne, organizátori sa raz ročne stretnú, aby vytvorili spoločnú databázu úloh pre ďalší ročník súťaže. V roku 2020 sa stretli (ako inak) virtuálne. (Viac o súťaži sa dozviete na stránke www.ibobor.sk).

Tento rok mali žiaci kvôli pandémii spôsobenej vírusom COVID-19 možnosť zapojiť sa do súťaže buď v škole (žiaci na 1 stupni), alebo z domu (žiaci na 2. stupni a tí žiaci 1. stupňa, ktorí neboli v stanovený deň prítomní v škole). Žiakom, ktorí riešili súťaž z domu, boli prihlasovacie údaje zaslané prostredníctvom aplikácie EduPage. Samotná súťaž prebiehala v termíne 10. – 16. novembra.

Úspešní riešitelia sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu „kladných bodov“. V kategórii Drobec je to 45 bodov, v kategórii Bobrík je to 60 bodov, v kategóriách Benjamín a Kadet je to 50 bodov. O svojich výsledkoch boli všetci žiaci informovaní opäť prostredníctvom aplikácie EduPage. Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme.

Kategória  Drobec Bobrík Benjamín Kadet
3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
Počet zúčastnených žiakov našej školy 84 89 17 5 3 2 1
Počet úspešných riešiteľov z našej školy 56 37 13 4 2 2 1

Späť