Školský klub detí

Školský klub detí pri Základnej škole sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18 je v prevádzke celý školský rok okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov denne od 6:30 do 7:50 a po vyučovaní do 17:30.

Školský klub detí zabezpečuje pre deti  našej školy, výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a podľa záujmu aj v čase školských prázdnin. Spravidla čas mimo vyučovania začína bezprostredne po skončení školského vyučovania až do odchodu detí zo školského klubu. Deti sa do školského klubu zaraďujú vždy, na jeden školský rok na základe žiadosti o prijatie dieťaťa do školského klubu detí.

Príspevky na ŠKD

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v ŠKD  je bodom (1) v čl. 4 Dodatku č. 1 internej smernice č. 20, školského zariadenia školského klub detí, určený mesačný príspevok vo výške  14 €/ mesiac so vzdelávacím  poukazom 16 €/mesiac bez vzdelávacieho poukazu. Spôsob hradenia príspevkov je buď cez poštovú poukážku, alebo prevodom na účet SK43 0200 0000 0022 5620 6757. Príspevok je potrebné uhradiť vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Za mesiac september, október,november a december je potrebné uhradiť príspevok naraz vo výške platby štyroch mesiacov do 15. septembra 2021.

Príchod a vyberanie detí z ŠKD

Deti ráno do školy vchádzajú tým vchodom, kde majú triedu. Zmena je ak dieťa prichádza do školy v čase od 6:30 do 7:00, vtedy sa všetky deti schádzajú v hlavnej časti školy, kde má s nimi činnosť službukonajúca pani vychovávateľka. Od 7:00 je otvorený aj vchod do časti nad Školskou jedálňou.

Deti zo ŠKD môžete vyberať na vrátnici školy, kde Vám dieťa bude telefonicky zavolané službukonajúcou osobou. Tejto osobe je potrebné povedať meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevujepríbuzenský vzťah osoby ktorá po dieťa prišla.

Na základe Školského poriadku pre žiakov ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach a Školského klubu detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda, zákonný zástupca má povinnosť preberať dieťa z ŠKD tak, aby sa nenarušila činnosť práce v ŠKD  v čase od 14:00 - 15:00 kedykoľvek a po 16:00 hodine.  Každú zmenu týkajúcu sa hlavne odchodu detí domov z ŠKD (napríklad príde po dieťa iná osoba, ako je napísané na žiadosti, alebo sa zmenil čas odchodu dieťaťa na krúžok, alebo iné...) je potrebné písomne oznámiť pani vychovávateľke cez slovníček (zrkadielko).

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli využívať služby školského klubu detí a tešíme sa na našu spoluprácu.

Vychovávateľky  oddelenia školského klubu detí.

Zodpovedná za ŠKD: PaedDr. Katarína Zentková

1. oddelenie: Mgr. Anna Hanišová         v 1. A triede

2. oddelenie: Mgr. Mária Jurová            v 1. B triede

3. oddelenie: Monika Fabíková             v 1. C triede

4. oddelenie: Mgr. Margita Juszkó         v 2 . A triede

5. oddelenie: Gabriela Slivková             v 2. B triede

6. oddelenie: Marianna Gáfriková          v 2. C triede

7. oddelenie: Gabriela Plichtová            v 2. D triede

8.oddelenie:  Ľudmila Šolcová              v 3. A  triede

9. oddelenie: Kristína Šimeková            v 3. B triede

10. oddelenie :  Eva Németová              v  3. C triede

 

 

 

Prevádzka Školského klubu je od 6:30 do 17:30.

Počet oddelení: 10Najnovšie 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011


Zberateľská burza v ŠKD

V dňoch 27.a 28. apríla prebiehal v ŠKD 1.ročník zberateľskej burzy, ktorá sa konala v III.B triede.

Čítajte viac

 

Deň Zeme v ŠKD

V ŠKD si každoročne pripomíname Deň Zeme rôznymi aktivitami.Deti zo IV.oddelenia, pod vedením pani vychovávateľky Šolcovej, si pripravili krátky príbeh o zvieratkách, ktoré zachránili les a o tom, ako Ježko Separko naučil deti triediť odpad. Ďalšou aktivitou bolo triedenie odpadu podľa oddelení. Najúspešnejšie boli deti z I.oddelenia. Na deti v závere čakalo obľúbené kreslenie na asfalt.

Čítajte viac

 

Súťaž "Biblické príbehy" v ŠKD

Vo februári sa v ŠKD konala výtvarná súťaž s názvom Biblické príbehy. Všetky deti kreslili, maľovali a s láskou vytvárali obrázky rôznych biblických príbehov zo Starého i Nového Zákona. Z každého oddelenia sa k porote dostalo niekoľko najkrajších obrázkov, z ktorých vyberala víťazov. Krásnych obrázkov bolo mnoho a výber bol veľmi náročný, no porota sa nakoniec rozhodla a víťazom sa stal obrázok znázorňujúci prechod cez Červené more. Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom blahoželáme.

Čítajte viac

 

Burza hračiek v ŠKD

Medzinárodný deň nenakupovania bol prvýkrát oslavovaný v roku 1992. Tento deň upozorňuje na negatívne dopady nakupovania na životné prostredie, naše zdravie a samotný život. Je výzvou vzdať sa nákupného vozíka na jeden deň a venovať ho tak sebe, rodine alebo priateľom.

Čítajte viac

 

Stretnutie so sr. Žofiou z Ukrajiny v ŠKD

Sestrička Žofia z Kongregácie Dcér Božskej Lásky, ktorá je na misiách na Ukrajine v meste Dovhe, nás v ŠKD navštívila 5. novembra 2015. Štyri slovenské sestry sa tam starajú o chudobných. Ak sú chorí, ošetrujú ich, pomáhajú im prežiť v biede a chudobe. Sestrička Žofia sa nám osobne prišla poďakovať za zbierku, ktorú sme pre nich robili v roku 2014. Všetky veci, ktoré sa nazbierali, boli veľmi potrebné.

Čítajte viac

 

Ovocný deň v 4. oddelení ŠKD

V piatok 16. októbra 2015 si v IV. oddelení ŠKD urobili Ovocný deň. Najprv upravili miestnosť, prestreli stoly a pripravili rôznorodé ovocie, ktoré im nabalili rodičia. Neskôr si predstavili ovocie, ktoré majú najradšej a pustili sa do hodovania. Ďalšou úlohou pre prvákov bolo nakresliť postavičky ovocníčkov a tretiaci mali urobiť ovocnú abecedu. Do mištičiek si nakrájali ovocie a vo dvojiciach so zaviazanými očami určovali jeho chuť, vôňu a tvar. Dobre sa spoločne zabavili a tešia sa na ďalšie takéto popoludnie.

Čítajte viac

 

Číta celá rodina v 2.B počas popoludnia

V čase odpočinku v ŠKD sme privítali v 2.B triede dedka nášho spolužiaka p. Barlu. Prišiel na pozvanie, aby nám všetkým čítal. Tak sme sa zapojili do projektu – Číta celá rodina.

Čítajte viac

 

Súťaž Strašiak v poli - ŠKD

Strašiak v poli je názov súťaže, do ktorej sa zapojili tretiačky a štvrtáčky z našej školy. Súťaž sa konala 16. októbra popoludní a zúčastnilo sa na nej 15 družstiev z rôznych košických základných škôl. Dievčatá sa v 1. časti súťaže museli popasovať so zábavno-vedomostným testom na tému "Ako poznám prírodu". Potom už vyrábali strašiaka do poľa, ktorý bol naozaj originálny svojím vzhľadom aj svojím menom Gaštanka. Súťaž sme síce nevyhrali, ale dôležité je zúčastniť sa a zabaviť sa.

Čítajte viac