Školský klub detí

Školský klub detí pri Základnej škole sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18 je v prevádzke celý školský rok okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov denne od 6:30 do 7:50 a po vyučovaní do 17:30.

Školský klub detí zabezpečuje pre deti  našej školy, výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a podľa záujmu aj v čase školských prázdnin. Spravidla čas mimo vyučovania začína bezprostredne po skončení školského vyučovania až do odchodu detí zo školského klubu. Deti sa do školského klubu zaraďujú vždy, na jeden školský rok na základe žiadosti o prijatie dieťaťa do školského klubu detí.

Príspevky na ŠKD

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v ŠKD  je bodom (1) v čl. 4 Dodatku č. 1 internej smernice č. 20, školského zariadenia školského klub detí, určený mesačný príspevok vo výške  14 €/ mesiac so vzdelávacím  poukazom 16 €/mesiac bez vzdelávacieho poukazu. Spôsob hradenia príspevkov je buď cez poštovú poukážku, alebo prevodom na účet SK43 0200 0000 0022 5620 6757. Príspevok je potrebné uhradiť vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Za mesiac september, október,november a december je potrebné uhradiť príspevok naraz vo výške platby štyroch mesiacov do 15. septembra 2021.

Príchod a vyberanie detí z ŠKD

Deti ráno do školy vchádzajú tým vchodom, kde majú triedu. Zmena je ak dieťa prichádza do školy v čase od 6:30 do 7:00, vtedy sa všetky deti schádzajú v hlavnej časti školy, kde má s nimi činnosť službukonajúca pani vychovávateľka. Od 7:00 je otvorený aj vchod do časti nad Školskou jedálňou.

Deti zo ŠKD môžete vyberať na vrátnici školy, kde Vám dieťa bude telefonicky zavolané službukonajúcou osobou. Tejto osobe je potrebné povedať meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevujepríbuzenský vzťah osoby ktorá po dieťa prišla.

Na základe Školského poriadku pre žiakov ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach a Školského klubu detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda, zákonný zástupca má povinnosť preberať dieťa z ŠKD tak, aby sa nenarušila činnosť práce v ŠKD  v čase od 14:00 - 15:00 kedykoľvek a po 16:00 hodine.  Každú zmenu týkajúcu sa hlavne odchodu detí domov z ŠKD (napríklad príde po dieťa iná osoba, ako je napísané na žiadosti, alebo sa zmenil čas odchodu dieťaťa na krúžok, alebo iné...) je potrebné písomne oznámiť pani vychovávateľke cez slovníček (zrkadielko).

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli využívať služby školského klubu detí a tešíme sa na našu spoluprácu.

Vychovávateľky  oddelenia školského klubu detí.

Zodpovedná za ŠKD: PaedDr. Katarína Zentková

1. oddelenie: Mgr. Anna Hanišová         v 1. A triede

2. oddelenie: Mgr. Mária Jurová            v 1. B triede

3. oddelenie: Monika Fabíková             v 1. C triede

4. oddelenie: Mgr. Margita Juszkó         v 2 . A triede

5. oddelenie: Gabriela Slivková             v 2. B triede

6. oddelenie: Marianna Gáfriková          v 2. C triede

7. oddelenie: Gabriela Plichtová            v 2. D triede

8.oddelenie:  Ľudmila Šolcová              v 3. A  triede

9. oddelenie: Kristína Šimeková            v 3. B triede

10. oddelenie :  Eva Németová              v  3. C triede

 

 

 

Prevádzka Školského klubu je od 6:30 do 17:30.

Počet oddelení: 10Najnovšie 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011


Talent detí zo školského klubu v 2.A triede

Na konci školského roka sa deti navštevujúce 2.A triedu školského klubu predviedli so svojimi talentami pred ostatnými kamarátmi.

Čítajte viac

 

Deň detskej radosti v školskom klube detí

Deň detí je sviatkom všetkých detí. Veď aké by to bolo nespravodlivé, keby naše milé, usmievavé a hravé Božie stvorenia nemali SVOJ DEŇ.... V školskom klube detí už tradične oslavujeme tento sviatok hravým popoludním pod názvom Deň Detskej Radosti.

Čítajte viac

 

Futbalový turnaj v školskom klube detí

Len čo slniečko vystrčilo svoje lúče, už sa deti v popoludňajšom školskom klube začali pripravovať na každoročný futbalový turnaj. Keďže tohto školského roku do 1. ročníka nastúpilo oveľa menej chlapcov ako dievčat, futbalový turnaj pre 1.ročník bol ohrozený.

Čítajte viac

 

Navštívila nás Oľga Feldeková

Školská knižnica je na našej škole neustále navštevovaná deťmi školy a to hlavne popoludní po vyučovaní a, samozrejme, počas ich pobytu v školskom klube. Veľmi dobre poznajú tetu Slávku, ktorá v knižnici pracuje, a ktorá im neustále plní ich požiadavky, napríklad, keď potrebujú poradiť pri hľadaní nejakej knihy.

Čítajte viac

 

Fatimské detské Večeradlo v ŠKD

Dňa 13. mája v roku 1917 sa v malej dedinke Fatima v Portugalsku zjavila Panna Mária trom malým pastierikom: Lucii, Františkovi a Hyacinte. Panna Mária prosila deti o: • častú modlitbu sv. ruženca • obety za hriešnikov • zasvätenie sa jej Nepoškvrnenému Srdcu

Čítajte viac

 

Deň Zeme v školskom klube

V piatok popoludní 27.4.2012 sa v malej telocvični stretli všetky deti zo ŠKD, aby oslávili Deň Zeme, ktorý si každoročne pripomíname 22.4. rôznymi aktivitami.

Čítajte viac

 

Tvorivé dielne v tradičných aj netradičných remeslách - Deň remesiel

Vďaka pozitívnemu záujmu detí, rodičov a vedenia školy sme aj tento rok mohli uskutočniť projektové popoludnie s názvom - TRADIČNÉ AJ NETRADIČNÉ REMESLÁ V TVORIVÝCH DIELŇACH. Celá akcia sa uskutočnila vo štvrtok 15.3.2012 v priestoroch školy, v časti nad školskou jedálňou. Už tradične v pôstnom období naše pozvanie prijali babky, staré mamy a tety, ktoré nás zasvätili do tajov výroby zaujímavých výšiviek, dečiek, košíkov, perníkov, kraslíc, krojov či bižutérie.

Čítajte viac

 

Čo sme sa dozvedeli o korytnačke močiarnej od odborníčky

Vedeli ste, že aj na Slovensku žijú korytnačky vo voľnej prírode? My, deti zo školského klubu už o tom vieme, pretože o ich existencii nám prišla porozprávať mamička jedného z nás pani Šomšáková. Z jej rozprávania sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií ba dokonca sme si mohli pozrieť pomocou dataprojektoru veľa obrázkov.

Čítajte viac

 

Jesenný venček vytvorený v školskom klube deťmi z 2.A

Jesenná tvorivosť detí v popoludňajšom čase je ozaj zaujímavá. Samozrejme, že námet dostali od ich pani vychovávateľky, ale chuť, motivácia a zručnosť k práci bola priamo ich vlastná. Odmenou im bolo zaujímavé dielo, ktorému sa všetci tešili.

Čítajte viac

 

Ovocníčkový deň pre deti VI. oddelenia (2.B trieda)

„Konečne, dnes budeme mať ovocníčkový deň....“ nieslo sa 2.B triedou a chodbou našej školy. Každý rok robíme túto aktivitu pre deti, na ktorú sa veľmi tešia a radi nosia ovocie z domu, aby sa s ním mohli podeliť.

Čítajte viac

 

Vystúpenie pre starších v Klube kresťanských seniorov

Natrhám si kvety pod lesom na stráni vám starí rodičia, kytku dám do dlaní. Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí, Prijmite od detí najkrajšie pozdravy.

Čítajte viac

 

Klubová olympiáda

V poslednom čase sa stále viac a viac hovorí o tom, že dnešné deti sú lenivé a že sa im nechce cvičiť a športovať. To neplatí o deťoch z nášho školského klubu. Svedčia o tom výsledky z KLUBOVEJ OLYMPIÁDY. Veľké olympijské finále v Školskom klube detí sa začalo popoludní 26.októbra 2011.

Čítajte viac

 

Malí misionári

„Misie začínajú v tvojom srdci...“ Tento odkaz pápeža Jána Pavla II. nás oslovil v súvislosti s misijnou zbierkou organizovanou p. vychovávateľkami. Už v mesiaci október mohli deti našej školy kúpou medovníkového srdiečka pomáhať chudobným na Haiti a Hondurase v rámci celoslovenskej verejnej zbierky pod názvom „Boj proti hladu“.

Čítajte viac

 

Bábkové divadlo v školskom klube (1.D)

Kde bolo tam bolo, za siedmimi horami a siedmimi dolinami, kde sa piesok lial a voda sa sypala, kde bolo všetko jagavé a zázračné, bolo jedno kráľovstvo.... Takto sa obyčajne začína skoro každá rozprávka. Aj tá naša sa tak začala. V stredu popoludní 12.októbra si deti v IV. oddelení školského klubu zahrali bábkové divadielko.

Čítajte viac

 

Október - Medzinárodný mesiac knižníc

My, deti z 2.B triedy - 6. oddelenia školského klubu, máme veľmi rady rozprávky, príbehy, legendy, ale aj náboženskú literatúru. Často navštevujeme knižnice, väčšinou tú našu – školskú, v ktorej už máme čitateľské preukazy a knihy si chodíme vypožičiavať.

Čítajte viac

 

Klubový minimaratón v ŠKD

Školské ihrisko plné detí s číselným označením na hrudi či chrbte v popoludňajšom čase bolo znakom konania nejakej akcie. To pani vychovávateľky zo Školského klubu detí zorganizovali pre deti navštevujúce klub akciu „Klubový minimaratón“ . V piatok 30. septembra 2011 nám počasie prialo, chvíľami sa zdalo, že nám nevládne jeseň, ale leto.

Čítajte viac