Školský klub detí

Školský klub detí pri Základnej škole sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18 je v prevádzke celý školský rok okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov denne od 6:30 do 7:50 a po vyučovaní do 17:30.

Školský klub detí zabezpečuje pre deti  našej školy, výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a podľa záujmu aj v čase školských prázdnin. Spravidla čas mimo vyučovania začína bezprostredne po skončení školského vyučovania až do odchodu detí zo školského klubu. Deti sa do školského klubu zaraďujú vždy, na jeden školský rok na základe žiadosti o prijatie dieťaťa do školského klubu detí.

Príspevky na ŠKD

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v ŠKD  je bodom (1) v čl. 4 Dodatku č. 1 internej smernice č. 20, školského zariadenia školského klub detí, určený mesačný príspevok vo výške  14 €/ mesiac so vzdelávacím  poukazom 16 €/mesiac bez vzdelávacieho poukazu. Spôsob hradenia príspevkov je buď cez poštovú poukážku, alebo prevodom na účet SK43 0200 0000 0022 5620 6757. Príspevok je potrebné uhradiť vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Za mesiac september, október,november a december je potrebné uhradiť príspevok naraz vo výške platby štyroch mesiacov do 15. septembra 2021.

Príchod a vyberanie detí z ŠKD

Deti ráno do školy vchádzajú tým vchodom, kde majú triedu. Zmena je ak dieťa prichádza do školy v čase od 6:30 do 7:00, vtedy sa všetky deti schádzajú v hlavnej časti školy, kde má s nimi činnosť službukonajúca pani vychovávateľka. Od 7:00 je otvorený aj vchod do časti nad Školskou jedálňou.

Deti zo ŠKD môžete vyberať na vrátnici školy, kde Vám dieťa bude telefonicky zavolané službukonajúcou osobou. Tejto osobe je potrebné povedať meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevujepríbuzenský vzťah osoby ktorá po dieťa prišla.

Na základe Školského poriadku pre žiakov ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach a Školského klubu detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda, zákonný zástupca má povinnosť preberať dieťa z ŠKD tak, aby sa nenarušila činnosť práce v ŠKD  v čase od 14:00 - 15:00 kedykoľvek a po 16:00 hodine.  Každú zmenu týkajúcu sa hlavne odchodu detí domov z ŠKD (napríklad príde po dieťa iná osoba, ako je napísané na žiadosti, alebo sa zmenil čas odchodu dieťaťa na krúžok, alebo iné...) je potrebné písomne oznámiť pani vychovávateľke cez slovníček (zrkadielko).

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli využívať služby školského klubu detí a tešíme sa na našu spoluprácu.

Vychovávateľky  oddelenia školského klubu detí.

Zodpovedná za ŠKD: PaedDr. Katarína Zentková

1. oddelenie: Mgr. Anna Hanišová         v 1. A triede

2. oddelenie: Mgr. Mária Jurová            v 1. B triede

3. oddelenie: Monika Fabíková             v 1. C triede

4. oddelenie: Mgr. Margita Juszkó         v 2 . A triede

5. oddelenie: Gabriela Slivková             v 2. B triede

6. oddelenie: Marianna Gáfriková          v 2. C triede

7. oddelenie: Gabriela Plichtová            v 2. D triede

8.oddelenie:  Ľudmila Šolcová              v 3. A  triede

9. oddelenie: Kristína Šimeková            v 3. B triede

10. oddelenie :  Eva Németová              v  3. C triede

 

 

 

Prevádzka Školského klubu je od 6:30 do 17:30.

Počet oddelení: 10Najnovšie 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011


Beseda s tatranským ochrancom

Jedného krásneho dňa k nám opäť zavítal ujo Seman z Tatier. V stredu-11.júna 2014 porozprával druhákom o lesných zvieratkách a prírode. Na množstvo otázok reagoval zaujímavo, zrozumiteľne a často aj vtipne. Porozprával nám aj tom, aké zvieratá žijú v ZOO. Druháci si stihli pozrieť prezentáciu o tatranských kamzíkoch a ich živote vo Vysokých Tatrách. Všetko to bolo zaujímavé a poučné. Všetci prítomní ujovi Semanovi sľúbili, že k prírode sa budú správať ako tí najlepší ochranári.

Čítajte viac

 

Deň detskej radosti v ŠKD

Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa v mnohých krajinách sveta oslavuje 1. júna. Aj my v ŠKD sme sa chceli zapojiť do oslavy tohto sviatku, preto sme pre deti pripravili hravé popoludnie s názvom Deň detskej radosti. Všetko sa to začalo 6. júna na školskom ihrisku, ktoré sa rýchlo zaplnilo deťmi.

Čítajte viac

 

Futbalový turnaj

22. mája sa na školskom ihrisku uskutočnil klubový futbalový turnaj medzi jednotlivými ročníkmi v ŠKD. Počasie nám prialo a futbal bol do poslednej chvíle veľmi napínavý. Spolužiaci sa navzájom povzbudzovali hlasitými pokrikmi. Deti bojovali zo všetkých síl, ale ako to už býva, víťaz môže byť len jeden.

Čítajte viac

 

Návšteva Klubu kresťanských seniorov

Dňa 12. mája sme navštívili Klub kresťanských seniorov. Žiačky 3.B triedy si v spolupráci s pani vychovávateľkou Majkou Brezovou nacvičili krátky program básní a piesní, ktorý vyčaril na tvárach našich milých seniorov úsmev a v očiach slzy dojatia.

Čítajte viac

 

Deň Zeme v ŠKD

Deň Zeme oslavujeme 22. apríla, ale v tomto roku to bol prázdninový deň, a tak sme aktivity a oslavu tohto dňa posunuli o dva dni na štvrtok. Deti zo všetkých oddelení ŠKD sa zhromaždili na školskom dvore a netrpezlivo čakali, čo sa bude diať. Po privítaní a vysvetlení hier sa deti rozišli k jednotlivým stanovištiam a mohlo sa súťažiť!

Čítajte viac

 

Krížová cesta v 3. oddelení

Obdobie pôstu prežívajú aj naši najmenší. 1.C aj niekoľkí žiaci z 3.C si spolu s pani vychovávateľkou Skvašikovou nacvičili krížovú cestu, ktorú sa spoločne pomodlili s ostatnými spolužiakmi ŠKD 9. apríla 2014. Tretiaci čítali rozjímania a prváci v kostýmoch stvárnili jednotlivé postavy, s ktorými sa stretávame na krížovej ceste. Povzbudiť ich prišli rodičia a vyučujúci. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!

Čítajte viac

 

Ľudové remeslá

3. apríla 2014 sa na našej škole konal projektový deň s názvom Ľudové remeslá. Tento deň sme otvorili v školskej kaplnke spevom ľudových piesní našich detí, ktoré sprevádzala aj harmonika a požehnaním pána kaplána Paľka. Na poschodí nad jedálňou ste potom popoludní od 13. hodiny mohli spozorovať väčší ruch ľudí ako obvykle.

Čítajte viac

 

Spoločenstvo detí školského klubu vo „Večeradle“

Milí rodičia, starí rodičia, pozývame Vás na školské VEČERADLÁ, ktoré sa modlia deti. V časti - čítajte viac je uvedený harmonogram dní a jednotlivých oddelení. Prijmite naše pozvanie!

Čítajte viac

 

Krížová cesta v spoločenstve 2.B

V školskej kaplnke bola v utorok - 25. marca 2014 krížová cesta, ktorú si pre rodičov pripravila 2.B trieda spolu s p. vychovávateľkou Fedorovou a tr. učiteľkou. Pozvanie prijali aj seniori z farnosti sv. Gorazda a spoločníkov. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia!

Čítajte viac

 

Pani zubárka v ŠKD

V pondelok - 24.marca 2014 navštívila deti v ŠKD p. zubárka Nagyová. Všetkým prišla porozprávať o tom, ako sa správne starať o zuby, aké pomôcky používať a prečo sa nebáť zubárov.

Čítajte viac

 

Krížová cesta tretiakov - ŠKD

Tretiaci z prvého oddelenia ŠKD si pravidelne pripravujú pre svojich kamarátov, prváčikov, zaujímavý program. Prečítajte si, čím všetkých ich už spolu s p.vychovávateľkou prekvapili a potešili.

Čítajte viac

 

Beseda s jaskyniarom

Naša škola privítala dňa 20. 3. 2014 Mgr. Michala Rendoša, ktorý sa venuje jaskyniam. V popoludňajších hodinách sme sa všetci presunuli do malej telocvične, aby sme sa oboznámili s témou jaskýň.

Čítajte viac

 

Minimaratón v školskom klube detí

Dňa 11. októbra 2013, tak ako každý rok, sa v našom Školskom klube detí konal KLUBOVÝ MINIMARATÓN. Na štart sa postavili skoro všetky deti. Najväčšie nadšenie prejavili prváci.

Čítajte viac