Školský klub detí

Školský klub detí pri Základnej škole sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18 je v prevádzke celý školský rok okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov denne od 6:30 do 7:50 a po vyučovaní do 17:30.

Školský klub detí zabezpečuje pre deti  našej školy, výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a podľa záujmu aj v čase školských prázdnin. Spravidla čas mimo vyučovania začína bezprostredne po skončení školského vyučovania až do odchodu detí zo školského klubu. Deti sa do školského klubu zaraďujú vždy, na jeden školský rok na základe žiadosti o prijatie dieťaťa do školského klubu detí.

Príspevky na ŠKD

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v ŠKD  je bodom (1) v čl. 4 Dodatku č. 1 internej smernice č. 20, školského zariadenia školského klub detí, určený mesačný príspevok vo výške  14 €/ mesiac so vzdelávacím  poukazom 16 €/mesiac bez vzdelávacieho poukazu. Spôsob hradenia príspevkov je buď cez poštovú poukážku, alebo prevodom na účet SK43 0200 0000 0022 5620 6757. Príspevok je potrebné uhradiť vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Za mesiac september, október,november a december je potrebné uhradiť príspevok naraz vo výške platby štyroch mesiacov do 15. septembra 2021.

Príchod a vyberanie detí z ŠKD

Deti ráno do školy vchádzajú tým vchodom, kde majú triedu. Zmena je ak dieťa prichádza do školy v čase od 6:30 do 7:00, vtedy sa všetky deti schádzajú v hlavnej časti školy, kde má s nimi činnosť službukonajúca pani vychovávateľka. Od 7:00 je otvorený aj vchod do časti nad Školskou jedálňou.

Deti zo ŠKD môžete vyberať na vrátnici školy, kde Vám dieťa bude telefonicky zavolané službukonajúcou osobou. Tejto osobe je potrebné povedať meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevujepríbuzenský vzťah osoby ktorá po dieťa prišla.

Na základe Školského poriadku pre žiakov ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach a Školského klubu detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda, zákonný zástupca má povinnosť preberať dieťa z ŠKD tak, aby sa nenarušila činnosť práce v ŠKD  v čase od 14:00 - 15:00 kedykoľvek a po 16:00 hodine.  Každú zmenu týkajúcu sa hlavne odchodu detí domov z ŠKD (napríklad príde po dieťa iná osoba, ako je napísané na žiadosti, alebo sa zmenil čas odchodu dieťaťa na krúžok, alebo iné...) je potrebné písomne oznámiť pani vychovávateľke cez slovníček (zrkadielko).

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli využívať služby školského klubu detí a tešíme sa na našu spoluprácu.

Vychovávateľky  oddelenia školského klubu detí.

Zodpovedná za ŠKD: PaedDr. Katarína Zentková

1. oddelenie: Mgr. Anna Hanišová         v 1. A triede

2. oddelenie: Mgr. Mária Jurová            v 1. B triede

3. oddelenie: Monika Fabíková             v 1. C triede

4. oddelenie: Mgr. Margita Juszkó         v 2 . A triede

5. oddelenie: Gabriela Slivková             v 2. B triede

6. oddelenie: Marianna Gáfriková          v 2. C triede

7. oddelenie: Gabriela Plichtová            v 2. D triede

8.oddelenie:  Ľudmila Šolcová              v 3. A  triede

9. oddelenie: Kristína Šimeková            v 3. B triede

10. oddelenie :  Eva Németová              v  3. C triede

 

 

 

Prevádzka Školského klubu je od 6:30 do 17:30.

Počet oddelení: 10Najnovšie 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011


Spoznávali sme povolania v ŠKD

V siedmom oddelení ŠKD sa od apríla až do júna uskutočnili nezvyčajné besedy. Boli to besedy s ockami detí o ich povolaniach. Pani vychovávateľka i deti si chceli uctiť svätého Jozefa- robotníka i Deň otcov. Práve otcovia Kubka, Sárky, Svetlanky, Šimona, Vladka, Ester a ockovia mnohých ďalších detí sú tí, ktorí sa starajú o rodinu, a keď je mamička na rodičovskej dovolenke, sú veľakrát hlavnými živiteľmi rodín. A tak mamičky deťom na otázku: -kde je ocko?- väčšinou odpovedá: -v práci, v robote. Aby deti vedeli, čo vlastne ich ocko robí, prišli k nám a porozprávali, aké je ich povolanie, ako vyzerá ich pracovný deň, čo pri svojej práci potrebujú a ešte veľa zaujímavých vecí. A nakoniec sa kládli zvedavé otázky a súťažilo sa. Veru, ockovia sú skvelí, všetci majú zaujímavú prácu a naše deti môžu šťastne a spokojne rásť.

Čítajte viac

 

Piknik v ŠKD

Prvý júnový týždeň, slniečko sa na nás usmialo, bolo veľmi skloňované slovíčko PIKNIK. Všetky deti sa veľmi tešili, podmienkou účasti bolo priniesť si dobrú náladu, niečo pod zub a deku pre pohodlné posedenie na tráve. Nechýbali spoločenské hry, ktoré nás rozosmiali a spojili. Ďakujeme všetkým, ktorí prijali pozvanie a boli sme si vzájomne darom.

Čítajte viac

 

Vyhodnotenie futbalového turnaja v ŠKD

"Ešte jeden, a potom sedem..." tento pokrik spolu s radostným výkrikom góóól znel hlasivkami našich detí počas všetkých zápasov odohraných na školskom ihrisku. Hry boli plné emócií, húževnatosti a disciplíny. Úspech každého tímu sme v ŠKD vyhodnotili 6. júna v telocvični za búrlivého potlesku všetkých. Megafónom zazneli mená najlepších strelcov gólov a najlepšieho brankára. Do rúk kapitánov putoval darček, diplom, nová futbalová lopta a sladkosťou sme odmenili usilovný dievčenský tanec. Putovný pohár ŠKD bol odovzdaný II. D a bude krášliť ich triedu počas celého budúceho školského roka. Hurá, hurá, hurá....deti, futbal bude o rok znova.

Čítajte viac

 

Včelár u prvákov v ŠKD

Slnečný 6. júnový deň zavítal k prvákom ujo včelár. Priniesol im ukázať, ako žijú včeličky, čo jedia a ako sa o na treba starať. Vyskúšali si aj originálny klobúk, ktorý včelári nosia. Včielky žijú v plastoch a tie im ujo včelár tiež ukázal. Môžu si už veselo povedať, že včielok sa báť nebudú a s medíkom sa budú kamarátiť a pochutnajú si na ňom často.

Čítajte viac

 

Vypni telku, zapni seba v IX. oddelení ŠKD

„Drahí mladí, nedovoľte, aby svit Vašej mladosti pohasol v tme zatvorenej miestnosti, v ktorej je jediným oknom do sveta obrazovka počítača a smartfónu. Otvorte dvere svojho života dokorán! Váš priestor a Váš čas nech napĺňajú konkrétni ľudia a hlboké vzťahy, v ktorých sa môžete deliť o autentické a konkrétne skúsenosti Vášho každodenného života.“ (z posolstva sv. Otca Františka k Svetovým dňu mládeže 2018) Posledný májový týždeň sa IX. oddelenie ŠKD zapojilo do kampane Vypni telku, zapni seba. Hlavnou myšlienkou tejto kampane je aktívne prežiť voľný čas a uvedomiť si jeho hodnotu. Témou tohto ročníka bolo Vysielame naživo. Deťom sa veľmi páčili hry ako napr. „živé piškôrky“ a mnoho iných aktivít. Všetci veríme, že si to budúci rok zopakujeme!

Čítajte viac

 

Deň Zeme v IV. oddelení

Každý rok 22. apríla je Deň Zeme. Oslavuje sa od roku 1970. Je to ekologicky motivovaný sviatok, kedy sa snažíme v oveľa väčšej miere poukazovať na ničenie a znečisťovanie životného prostredia a na možnosti jeho ochrany. Aj my, deti, sme oslávili našu Zem projektom. Rozširovali sme svoje poznatky prezentáciou, kresbou, kvízom, diskusiou. Naše kresby o prírode, o jarných zmenách v prírode, o význame vody, o čistote prezrádzali, ako si ju môžeme chrániť aj recyklovaním odpadkov. Naše heslo znelo: Chráň Zem, lebo ak jej ublížiš, ublížiš aj sám sebe. Ó, najvyšší Otče z neba, veľký vo svojej mocnosti, ty sám všetko obživuješ, svetu dobro udeľuješ, prosby naše čuj skrúšené: na rôľ našich obrábanie, dávaj sväté požehnanie, časom tichý dážď pršať daj, žíznivú zem ním napájaj. Lúkam hojný tráv dostatok, daj úrodu vinohradom, krásnu zeleň našim sadom. Pred škodlivým suchom, mrazom, poľnú chráň úrodu, preukáž nám tú dobrotu, by sme dary a štedrotu, tvoju zdraví požívali, vďaky vždy vzdávali. Amen.

Čítajte viac

 

Babka, dedko, čítaj s nami v ŠKD

26. marca k nám zavítali seniori z Klubu kresťanských seniororov, ale aj bývalí zamestnanci našej školy. Témou popoludnia v ŠKD bolo: Babka, dedko čítaj s nami. Obohatili nás svojimi zážitkami z detstva i peknými rozprávkami, ktoré nám veľmi pútavo prečítali.

Čítajte viac

 

Krížová cesta prvákov v ŠKD

...Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený...znela pieseň z úst detí a rodičov v školskej kaplnke počas krížovej cesty. Naši prváčikovia spolu s pani vychovávateľkami skladali ruky k modlitbe, ďakovali Ježišovi za lásku, za pokoj, za dobro a vyprosovali milosť kráčať po cestách prikázaní nášho Pána. V závere stretnutia deti podarovali svojim rodičom ručne papierovou kolážou zhotovený symbolický kríž.

Čítajte viac

 

Popoludnie v IV. oddelení v I. polroku

Najmenší prváčikovia prešli veľkými zmenami. Nové obdobie života, obdobie školské, sme radostne rozbehli aj v ŠKD - 4. oddelení. Spoznávali sme sa počas výchovno – vzdelávacích činností. Učili sme sa vzájomne počúvať, deliť sa s kamarátmi o svoje zážitky, spievať, recitovať. Čas po vyučovaní sme si spestrovali čítaním rozprávok, biblických príbehov, modlitbou. Navzájom sa povzbudzovali potleskom, čarovnými slovíčkami. Kreativitu rozvíjame každým dňom v rámci záujmovej činnosti. Tvoríme, kreslíme, striháme, lepíme. Radostnejšie sú voľné hry so skladačkami, bábikami, autami, kockami. Každý deň sa tešíme na pobyt vonku na čerstvom vzduchu. Školské ihrisko je naším veselým miestom pre pohybové hry a súťaže so šantením. Pred odchodom domov si šikovne plníme domáce úlohy, upevňujeme učivo opakovaním a didaktickými hrami. V rámci krúžku Relaxáčik znižujeme únavu po vyučovaní, napätie, trému a hravo podporujeme odvahu, pokoj. Pripomíname si pekné akcie - Minimaratón, Svetový deň výživy, besedy so spisovateľom rozprávok, s dobrovoľníčkou o Afrike, o misiách, o dentálnej hygiene, dopravnej výchove. Čas vianočný sme slávili koledami, besiedkou, večeradlom v školskej kaplnke. Popoludnia v tomto oddelení sú príjemné a veľmi zaujímavé!

Čítajte viac

 

Maňušky v 2. oddelení ŠKD

Papierové maňušky sme v našom oddelení vyrábali 5. februára. Deťom sa to veľmi páčilo. Na ďalší deň sme si zahrali aj zábavné divadielka s vyrobenými maňuškami. Všetkým sa predstavenia páčili a určite si milé divadielka zopakujeme aj doma.

Čítajte viac

 

Biblická súťaž v ŠKD

V mesiaci január sme mali súťáž v kreslení biblických príbehov.Všetky práce boli pekné a najlepšie z nich sme odmenili vecnými cenami.Všetkým zúčastneným deťom ďakujeme a víťazom blahoželáme!

Čítajte viac

 

Stretnutie s policajtkou v ŠKD

Aj tento školský rok prišla medzi prvákov pani policajtka. Na začiatku im ukázala, ako spoznať policajta. Porozprávala aj o správaní sa na priechode pre chodcov a čo robiť v prípade nebezpečenstva. Každý zvedavec dostal pracovný zošit plný úloh a nakoniec boli najšikovnejšie deti odmenené super pexesom.

Čítajte viac

 

Koledovanie v ŠKD

Jedenásty januárový deň sa niesol v znamení malých koledníkov prezlečených za Troch kráľov, pastierov a dievčat v krásnych krojoch, ktoré družinu doprevádzali spevom a hrou na flaute. Obchádzajúc triedy ŠKD odovzdávali radosť z Narodeného Božieho Syna a zároveň vinšovali mnoho dobrého do nového roka.

Čítajte viac

 

Vianočné pásmo pre deti 2. ročníka

„Dnes sa nám začali Vianoce,“ zaznelo s úst divákov, pre ktorých si deti z V. oddelenia ŠKD pripravili vianočné pásmo. Diváci si vypočuli príbeh o hviezde a mudrcoch, básničky a koledy. Neskôr vianočné pásmo predviedli aj svojim rodičom.

Čítajte viac

 

Beseda o živote detí v Afrike

Adventný čas prežívajú deti nedočkavo. Čakanie na radostné vianočné chvíle sme si spestrili v 3. a 4. oddelení ŠKD. Navštívil nás vysokoškolský študent a podelil sa s nami so svojimi skúsenosťami a poznatkami o ťažkom živote detí na africkom kontinente. Práve tam vyrastajú deti bez pravidelnej stravy, čistej vody a hračiek. Počas aktivít v triede sme mali možnosť vyskúšať si triedenie šošovice a fazule, prenášanie vody a pohybové hry tamojších rovesníkov. Prednáška bola zaujímavá a poučná. Poďakovali sme sa Pánu Bohu za bezstarostný život, za jedlo, za čas radostný.

Čítajte viac

 

Zimné popoludnie v 3. oddelení ŠKD

Keď vonku prší a je zima, vtedy sa deti veľmi rady hrajú v ŠKD. Stavajú si rôzne stavebnice,lego a hráme sa pexeso a iné zaujímavé spoločenské hry. Je nám spolu proste fajn!

Čítajte viac

 

Karneval svätých v ŠKD

Aj tento rok sa u nás konal KARNEVAL VŠETKÝCH SVÄTÝCH. Kreativita rodičov a žiakov bola nápaditá. Žiaci sa predstavili v maske obľúbeného svätého. Mali sme tu sv. Juraja, bl. Annu Kolesárovú či sv. Alžbetu.

Čítajte viac

 

Dentálna hygiena v ŠKD

Jeden krásny deň k nám zavítala teta z dentálnej hygieny. Dentálna hygienička sa nás spýtala, či si čistíme zuby ráno a večer. Nakoniec sme si pozreli rozprávku o lenivom sysľovi, ktorý si neumýval zuby. Niekoľko odpovedí od detí:"Ja si zuby čistím, niekedy zabudnem ale to len veľmi málo. Páčil sa mi veľký zub. Mal dva korene."

Čítajte viac

 

Beseda o misiách v ŠKD

V mesiaci november nás navštívila Anka Šudáková, ktorá bola na misiách v Keni, mestečku Korr. Porozprávala nám, ako žijú miestni obyvatelia a iné zážitky. Deťom sa táto akcia veľmi páčila!

Čítajte viac

 

Posedenia pri čaji v 7. oddelení ŠKD

Počas mesiaca október sa v rámci Mesiaca úcty k starším uskutočnili v 2. C milé stretnutia so starými rodičmi Moniky Sobotkovej, Šimonka Fodora, Edka Sikoru a Kubka Ujlakiho. Starí rodičia týchto detí prijali pozvanie pani vychovávateľky a prišli si s deťmi vypiť čaj. Popri tom nám porozprávali niečo zo svojho detstva a školských časov. Teta Sobotkova a Sabová nám priniesli úžasný koláč a naučili nás hry, ktoré sa kedysi ony hrávali. Ujo Vojanovský nám porozprával svoje zážitky zo školy a zdôraznil, prečo je dôležité byť odvážnym, učiť sa a nebyť lenivým. Kubkova babka k nám prišla aj napriek pohybovým ťažkostiam, ktoré jej robili schody a ukázala deťom fotografie svojich milých psíkov. A napokon obdivuhodná Edkova babka , ktorá trávi svoj čas na dôchodku v pomoci núdznym a chorým a v modlitbe k sv. Alžbete Uhorskej. Všetky deti môžu byť hrdé na svojich starých rodičov.

Čítajte viac

 

Strašiak v poli

CVČ Domino aj v tomto školskom roku pripravilo pre školy súťaž Strašiak v poli. Naša škola sa jej opätovne zúčastnila. Dievčatá z 3.B s úsmevom zvládli zábavný kvíz na tému Ako poznám prírodu, ktorý bol plný zaujímavých úloh. V druhej časti súťaže sa popasovali s náročnejšou úlohou - s vytvorením strašiaka, za ktorého získali Diplom za tvorivosť.

Čítajte viac

 

16. október - Svetový deň výživy v ŠKD

Svetový deň výživy sa oslavuje každý rok 16. októbra na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov (FAO) v roku 1945. Aj u nás v ŠKD sa každoročne venujeme tejto téme a o zdravej výžive sa rozprávame v našich oddeleniach. Spoločne sme si pochutnali na jablkách, hruškách, hrozne a inom ovocí a zelenine. Všetkým veeeeeľmi chutilo!

Čítajte viac

 

Minimaratón v ŠKD

Po prvej októbrovej nedeli, kedy sa v Košiciach konal Medzinárodný maratón mieru, sa aj naši noví spolužiaci – prváci zúčastnili Minimaratónu v ŠKD. Tento rok bežalo až 61 detí. Za podpory svojich spolužiakov a pani vychovávateliek úspešne dobehli do cieľa. Všetci dostali účastnícke listy a sladkú odmenu. Víťazi si okrem medailí a diplomov odniesli aj vecné ceny. Udelili sme aj cenu fair play za športové správanie. Srdečne blahoželáme víťazom, ktorými sú vlastne všetci, ktorí sa odhodlali bežať!

Čítajte viac

 

Návšteva Klubu kresťanských seniorov

Každoročne v mesiaci október, keď príroda naberá krásu jesene, prejavujeme všetci svoju pozornosť a úctu skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými životnými múdrosťami. Ani tento rok tomu nebolo inak. Dňa 8. októbra navštívili naši žiaci Klub kresťanských seniorov. Potešili ich nielen svojou prítomnosťou, ale zaujali aj svojimi talentami. Bohatý program tvorili ľudové piesne, básničky, príbeh o tom, čo je šťastie a čo nešťastie. Nechýbali ani melódie zahrané na flautách, gitare či husliach. Celý program bol popretkávaný myšlienkami sv. Matky Terezy. Na záver boli seniori obdarovaní malým darčekom - záložkou v tvare jabĺčka či hrušky. Bol to krásny čas plný radosti a obdarovania.

Čítajte viac

 

Privítanie prvákov do Školského klubu detí

Pri otvorení školského roka 2018/ 2019 sme privítali najmenších prváčikov. Nové obdobie života, obdobie školské, sme radostne rozbehli aj v Školskom klube detí. Pani vychovávateľky previedli svoje deti Lienky, Žabky, Rybky, Včielky do školskej kaplnky. Po úvodnej modlitbe sa nám deti predstavili. Pre odvážne deti nechýbal potlesk a pre nesmelé povzbudenie. Záverom odzneli ďakovné chvály a piesne pre Pána Ježiša.

Čítajte viac