Školský klub detí

Školský klub detí pri Základnej škole sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18 je v prevádzke celý školský rok okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov denne od 6:30 do 7:50 a po vyučovaní do 17:30.

Školský klub detí zabezpečuje pre deti  našej školy, výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a podľa záujmu aj v čase školských prázdnin. Spravidla čas mimo vyučovania začína bezprostredne po skončení školského vyučovania až do odchodu detí zo školského klubu. Deti sa do školského klubu zaraďujú vždy, na jeden školský rok na základe žiadosti o prijatie dieťaťa do školského klubu detí.

Príspevky na ŠKD

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v ŠKD  je bodom (1) v čl. 4 Dodatku č. 1 internej smernice č. 20, školského zariadenia školského klub detí, určený mesačný príspevok vo výške  14 €/ mesiac so vzdelávacím  poukazom 16 €/mesiac bez vzdelávacieho poukazu. Spôsob hradenia príspevkov je buď cez poštovú poukážku, alebo prevodom na účet SK43 0200 0000 0022 5620 6757. Príspevok je potrebné uhradiť vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Za mesiac september, október,november a december je potrebné uhradiť príspevok naraz vo výške platby štyroch mesiacov do 15. septembra 2021.

Príchod a vyberanie detí z ŠKD

Deti ráno do školy vchádzajú tým vchodom, kde majú triedu. Zmena je ak dieťa prichádza do školy v čase od 6:30 do 7:00, vtedy sa všetky deti schádzajú v hlavnej časti školy, kde má s nimi činnosť službukonajúca pani vychovávateľka. Od 7:00 je otvorený aj vchod do časti nad Školskou jedálňou.

Deti zo ŠKD môžete vyberať na vrátnici školy, kde Vám dieťa bude telefonicky zavolané službukonajúcou osobou. Tejto osobe je potrebné povedať meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevujepríbuzenský vzťah osoby ktorá po dieťa prišla.

Na základe Školského poriadku pre žiakov ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach a Školského klubu detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda, zákonný zástupca má povinnosť preberať dieťa z ŠKD tak, aby sa nenarušila činnosť práce v ŠKD  v čase od 14:00 - 15:00 kedykoľvek a po 16:00 hodine.  Každú zmenu týkajúcu sa hlavne odchodu detí domov z ŠKD (napríklad príde po dieťa iná osoba, ako je napísané na žiadosti, alebo sa zmenil čas odchodu dieťaťa na krúžok, alebo iné...) je potrebné písomne oznámiť pani vychovávateľke cez slovníček (zrkadielko).

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli využívať služby školského klubu detí a tešíme sa na našu spoluprácu.

Vychovávateľky  oddelenia školského klubu detí.

Zodpovedná za ŠKD: PaedDr. Katarína Zentková

1. oddelenie: Mgr. Anna Hanišová         v 1. A triede

2. oddelenie: Mgr. Mária Jurová            v 1. B triede

3. oddelenie: Monika Fabíková             v 1. C triede

4. oddelenie: Mgr. Margita Juszkó         v 2 . A triede

5. oddelenie: Gabriela Slivková             v 2. B triede

6. oddelenie: Marianna Gáfriková          v 2. C triede

7. oddelenie: Gabriela Plichtová            v 2. D triede

8.oddelenie:  Ľudmila Šolcová              v 3. A  triede

9. oddelenie: Kristína Šimeková            v 3. B triede

10. oddelenie :  Eva Németová              v  3. C triede

 

 

 

Prevádzka Školského klubu je od 6:30 do 17:30.

Počet oddelení: 10Najnovšie 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011


Futbalový turnaj v školskom klube detí

Počas pekných slnečných májových dní sme si v našich oddeleniach opäť zasúťažili a to vo veľmi známom a obľúbenom športe – futbale. Jednotlivé zápasy sme rozdelili do dvoch dní a to 17. a 21.mája 2013.Prvé zápasy sa odohrávali medzi tretími ročníkmi a pridalo sa aj zopár štvrtákov. A konečne nadišiel dlho očakávaný deň prvých zápasov.

Čítajte viac

 

Bábkové divadielko vo štvrtom oddelení

Je všeobecne známe, že deti majú rady rozprávky. A s rozprávkami je úzko späté aj bábkové divadlo. Najprv nám ho doma hrali mamky s bábikami, potom sme to vyskúšali aj my v ŠKD. Dostali dobrý nápad, zapojili šikovné ruky, všetko pripravili a privítali divákov na premiére bábkového predstavenia.

Čítajte viac

 

Šachový krúžok

Šach je kráľovská hra, ktorá rozvíja logické myslenie a cvičí pamäť.Ak si niekto myslí, že ju môžu hrať len králi, tak nech príde nazrieť do ŠKD, do štvrtého oddelenia a uvidí za lavicami sedieť oproti sebe malých hráčov s veľkými šachovými figúrkami. Či sú to chlapci alebo dievčatá, všetkých táto hra zaujala. Naša najlepšia hráčka Ľudka vyhlásila, že šach je najlepšia hra na svete.

Čítajte viac

 

Tvorivé desiatové vrecká vo štvrtom oddelení

Desiatové vrecká slúžia na to, aby mamičky mali do čoho zabaliť svojim deťom desiatu. Vo štvrtom oddelení ŠKD sa pod rukami detí papierové desiatové vrecká zmenili na krásne maňušky. Tie zrazu ožili a veselé predstavenie s papierovými bábkami sa mohlo začať. Vyskúšajte to aj doma a uvidíte, ako sa celá rodina poteší!

Čítajte viac

 

Stavby zo stavebníc

Do pracovno-technickej oblasti ŠKD patrí aj práca so stavebnicami. Pri tejto činnosti sa u detí rozvíja jemná motorika a tvorivosť. Naše deti sa do tejto práce pustili s radosťou. Vytvorili skupinky a po krátkej dohode už vznikali prvé dielka. Boli to rôzne budovy, domy, veže, mosty, hrady, mrakodrapy, ale aj lietadlá, motýľ, kvietok alebo náramok. Deti prežili príjemné popoludnie, ktoré sme si radi zopakovali.

Čítajte viac

 

DEŇ ZEME

Zem nám poskytuje cenné dary, ale my veľakrát zabúdame na svoju závislosť na nich. Až keď pocítime nedostatok niektorého z darov, vtedy sa zamýšľame nad šetrením. Avšak častokrát je už neskoro. Jeden deň venovaný Zemi sa už každoročne koná 22. apríla. Pri tejto príležitosti sme si aj my v školskom klube pripravili súťaže, ktoré sa zameriavali na ochranu životného prostredia.

Čítajte viac

 

Krížová cesta 1.A triedy

Spoločné stretnutie s rodičmi pri Krížovej ceste sa uskutočnilo 20.3.2013. Toto predveľkonočné stretnutie bolo netradičné, celá Krížová cesta bol dialóg Ježiša a detí.

Čítajte viac

 

Veľkonočné medovníky v 1.A triede

V pôstnom období sme prežívali aj radostné chvíle. Dňa 19.3.2013 sme sa spoločne potešili pri pečení veľkonočných medovníčkov.

Čítajte viac

 

Bábkové predstavenie "Cínový vojačik"

Dňa 27. februára sme mali možnosť privítať na našej škole dvojicu talentovaných divadelníkov, ktorí nám priniesli a vyčarili úsmev na našich tvárach. Divadlo Babadlo s názvom Statočný cínový vojačik si pozreli deti z ŠKD.

Čítajte viac

 

Ručné práce vo štvrtom oddelení

Deťom vo štvrtom oddelení ŠKD ručné práce nerobia žiadny problém. Vyšívanie na papier je obľúbenou činnosťou nielen pre dievčatá, ale aj pre chlapcov. Základom je vydierkovaný motív na papieri, tentokrát to bolo vajíčko.

Čítajte viac

 

Zimné radovánky v štvrtom oddelení

Zima pre väčšinu dospelých ľudí nie je až tak obľúbené ročné obdobie.Avšak naše deti sa vedia tešiť z každej snehovej nádielky. Za krátky okamih vytvoria krásnych snehuliakov, alebo rôzne výtvory zo snehu. Škoda, že tieto výtvory nemajú dlhšiu životnosť. Aj napriek tomu to deti neodrádza od stavania stále nových snehuliakov a tešia sa už na budúcoročnú zimu.

Čítajte viac

 

Popoludnie s knihou

V jedno krásne utorkové popoludnie v mesiaci november zavítali k deťom do školského klubu dvaja milí Šmolkovia. Jeden z nich nemohol byť nikto iný ako sám Tatko Šmolka a druhý, rovnako známy, Šmolko Chrabroš. Predstavili nám svoju Šmolko rodinu a porozprávali o tom, ako Chrabroš získal prvé miesto v olympijských Šmolko hrách.

Čítajte viac

 

Strašiak v poli

Dňa 12. októbra usporiadalo Centrum voľného času DOMINO súťažno-zábavné podujatie s názvom „ Strašiak v poli“. Samozrejme, sme tam nechýbali ani my a v popoludňajších hodinách sa odvážne deti z tretieho ročníka vybrali stráviť zaujímavý čas do CVČ DOMINO.

Čítajte viac

 

Ovocné popoludnie alebo ovocná bomba

Hurá, už je to tu! Dnes to ale bolo super.... Deti boli vo veľmi veľkom očakávaní, čo je to tá ovocná bomba...

Čítajte viac

 

Minimaratón v školskom klube

Dňa 5.októbra, tesne pred košickým Medzinárodným maratónom mieru, sa v našom Školskom klube detí konal MINIMARATÓN.

Čítajte viac

 

Ovocné popoludnie

Jedno pekné popoludnie sme sa dohodli, že sa budeme rozprávať o ovocí. Deti dostali za úlohu doniesť si aspoň jeden druh obľúbeného ovocia.

Čítajte viac

 

Klubová Olympiáda

Po roku sme sa opäť všetci zišli na našej Klubovej Olympiáde. Deti sa na ňu veľmi tešili a nadšene sa pripravovali vo svojich oddeleniach na jednotlivé športové disciplíny. Vybrali sme tri základné disciplíny a to beh na krátku trať, skok z miesta a hod kriketovou loptičkou.

Čítajte viac